Deel deze pagina

Registers van de burgerlijke stand

Welke informatie?

In de zoektocht naar je stamboom of je verleden kan je het bestaan van je voorouders reconstrueren aan de hand van:

 • geboortedata
 • huwelijksdata
 • overlijdensdata
 • gezinssamenstellingen

Sinds 1797 wordt bij elke aangifte van een geboorte, huwelijk of overlijden een akte aangemaakt door de gemeentelijke diensten. De akten worden jaarlijks gebundeld in registers en zijn toegankelijk door de alfabetische indices op naam.

Vrij te raadplegen aktenScansearch

Iedereen kan een uittreksel of afschrift opvragen van:

 • akten van overlijden van meer dan 50 jaar oud
 • akten van huwelijk van meer dan 75 jaar oud
 • andere akten van meer dan 100 jaar oud

Hoe raadplegen?

Retributiereglement: opzoekingen voor derden door de archiefdienst (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2016.
Gepubliceerd op de website op 27 januari 2016.

Niet vrij te raadplegen akten

Akten die niet voldoen aan de hierboven omschreven voorwaarden voor vrije raadpleging, zijn dus niet vrij raadpleegbaar. Dit zijn dus:

 • akten van overlijden van minder dan 50 jaar oud
 • akten van huwelijk van minder dan 75 jaar oud
 • andere akten van minder dan 100 jaar oud

Zelf iets opzoeken (rechtstreekse inzage) is verboden.

Hoe aanvragen?

Met rechtsgeldig bewijs

Een afschrift van deze akten moet je aanvragen bij de dienst Burgerzaken samen met het rechtsgeldig bewijs dat je:

 • de persoon bent over die de akte gaat
 • de (overlevende) echtgeno(o)te bent
 • de wettelijke vertegenwoordiger bent
 • verwante in de rechte lijn (stijgend of dalend) bent
 • erfgenaam bent

Geen rechtsgeldig bewijs

Kan je geen bewijs hiervan leveren en wil je toch deze registers inkijken (bv. in het kader van stamboomonderzoek)?

De vroegere toelating van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg is niet langer geldig.

De wet die de modernisering van de dienst Burgerlijke Stand regelt, voorziet momenteel geen specifieke richtlijnen voor genealogisch onderzoek. Hiervoor is het nog wachten op een koninklijk besluit (KB).

Daardoor vallen deze opzoekingen onder de algemene privacywetgeving namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Belgische Privacywet.

Het verwerken van persoonsgegevens is volgens deze richtlijnen mogelijk als de betrokkene van wie de persoonsgegevens worden verzameld, toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor specifieke doeleinden.

Dit betekent dat opzoekingen voor stamboomonderzoek mogelijk zijn op voorwaarde dat je een schriftelijke toestemming van de betrokken persoon kan voorleggen. In het geval van een overleden persoon moet je de toestemming van een van de erfgenamen voorleggen.