Deel deze pagina

GAS: FAQ

Wat is GAS?

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sanctie.

De Gemeente Londerzeel kan in haar reglementen en verordeningen kleinere vormen van openbare overlast strafbaar stellen, zoals:

 • sluikstort
 • zwerfvuil
 • lawaai
 • hondenpoep
 • wildplassen

Wat kan en niet kan in Londerzeel, staat in het algemeen politiereglement (pdf) van de Politiezone K-L-M. Overtredingen hierop kunnen bestraft worden met een GAS-sanctie.

Een gemeentelijke administratieve sanctie of GAS is meestal een GAS-boete, maar soms wordt er daarnaast ook de mogelijkheid tot GAS-bemiddeling gegeven. Dit kan voor jongeren of wanneer de sanctionerend ambtenaar dit wenselijk acht. De rechten en plichten van wie een GAS-sanctie ontvangt, staan in het gemeentelijk GAS-reglement (pdf)

Ook bepaalde inbreuken die vroeger door het parket werden behandeld, kunnen door de Gemeente Londerzeel worden gesanctioneerd via GAS volgens het protocolakkoord (pdf).

Ook bepaalde overtredingen op de wegcode zoals overtredingen op het stilstaan en parkeren, kunnen door de Gemeente Londerzeel worden gesanctioneerd via GAS volgens de politieverordening inzake overtredingen bij het stilstaan en parkeren (pdf). Dit kan bijvoorbeeld voor:

 • het parkeren op een voetpad
 • het niet correct gebruiken van een parkeerplaats voorbehouden voor mindervaliden

FAQ:

Hoe verloopt een GAS-procedure?

 1. Een politieagent of de gemeentelijke, provinciale of intercommunale ambtenaar (GAS-vaststeller) stelt de feiten vast.
 2. Deze maakt een proces-verbaal (PV) of een bestuurlijk verslag op (BV).
 3. Het verslag wordt bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar van de intercommunale Haviland.
 4. De overtreder ontvangt een aangetekend schrijven van de intercommunale Haviland met een inkennisstelling van de feiten en een betalingsuitnodiging.
 5. De overtreder kan bezwaar indienen. Op basis van wat werd vastgesteld en het eventuele verweer bepaalt de sanctionerend ambtenaar of er al dan niet een GAS-sanctie wordt opgelegd.

Tegen de beslissing van de sanctionerend ambtenaar is hoger beroep mogelijk. Dit moet gebeuren binnen de maand bij de politierechtbank. Voor minderjarigen is de jeugdrechtbank bevoegd.

GAS-boete na camerabeelden

Wordt er een inbreuk vastgesteld via camerabeelden? En kan de GAS-vaststeller deze inbreuken via de beelden linken aan de overtreder? Dan kan deze hiervoor ook een GAS-sanctie ontvangen. Meer info hierover lees je in de reglementen op het cameratoezicht op Politie- en GAS-reglementen.

Wat doet een GAS-vaststeller?

De gemeentelijke GAS-vaststeller (toezichthouder Veiligheid) is een door de gemeenteraad aangeduide ambtenaar die bevoegd is om bepaalde inbreuken vast te stellen. Je herkent de GAS-vaststeller aan het uniform met logo van de Gemeente Londerzeel en de identificatiebadge.

De GAS-vaststeller maakt een bestuurlijk verslag (BV) op van de vermeende overtreding. Dit verslag wordt bezorgd aan de sanctionerend ambtenaar van de intercommunale Haviland.

Wat doet een sanctionerend ambtenaar?

De sanctionerend ambtenaar van de intercommunale Haviland is als enige bevoegd om te beslissen:

 • of er al dan niet een GAS-sanctie volgt na een vastgestelde inbreuk
 • wat de strafmaat precies zal inhouden

Het is belangrijk dat de sanctionerend ambtenaar een onafhankelijke en neutrale beoordeling maakt. Daarom heeft Londerzeel verschillende sanctionerend ambtenaren van de intercommunale Haviland aangesteld. De Gemeente Londerzeel – de politieke mandatarissen of de administratie - kan dus zelf geen oordeel vellen over een GAS-dossier. Deze beslissing ligt volledig bij de sanctionerend ambtenaar.

Hoeveel bedraagt een GAS-boete?

Een GAS-boete bedraagt tussen 25 euro en 350 euro.

Bij een herhaling zal het bedrag van de GAS-boete in ieder geval verhogen.

Bij bepaalde onkosten kunnen deze bovenop de GAS-boete aangerekend worden aan de overtreder, bijvoorbeeld de kosten voor het opruimen van een sluikstort. Meer info: Belasting op sluikstort, Retributie: inname openbaar domein, Retributiereglement overhangende takken en belemmerende aanplanting (pdf)

Wat is GAS-bemiddeling?

Soms ontvang je samen met de brief over de GAS-boete ook een brief over GAS-bemiddeling. In dat geval krijg je de kans om in plaats van de boete te betalen een bemiddeling aan te gaan.

Bij een bemiddeling bespreken de overtreder en de benadeelde partij (het gemeentebestuur of een natuurlijk persoon) samen de inbreuk. Een bemiddelaar begeleidt dit gesprek. Samen wordt geprobeerd om een geschikte vorm van herstel te vinden.

Gaan alle partijen akkoord? Dan hoef je dus geen GAS-boete meer te betalen.

Deze GAS-bemiddeling is gratis. De deelname eraan is vrijwillig.

Hoe dien je bezwaar in tegen een GAS-boete?

Ga je niet akkoord met de ontvangen GAS-boete? Dan kan je bezwaar (verweer) indienen. Afhankelijk van het boetebedrag kan dit bezwaar schriftelijk en/of mondeling:

 • Bij boetebedragen kleiner dan 70 euro (GAS 1-3): schriftelijk bezwaar. Je stuurt een aangetekend schrijven binnen de termijn vermeld op de brief van Haviland.
 • Bij boetebedragen hoger dan 70 euro (GAS 1-3): schriftelijk of mondeling bezwaar

Wil je je liever mondeling verweren? Dan kan dit op eenvoudig verzoek. Tijdens dit gesprek mag je je eventueel laten bijstaan door een advocaat. De contactgegevens voor het maken van een afspraak staan op de brief van je GAS-boete.

Voor inbreuken op de wegcode (stilstaan en parkeren of GAS 4) moet je - ongeacht het boetebedrag - binnen 30 dagen schriftelijk verweer indienen.

Vragen?

Bij vragen over GAS, over het oordeel van de sanctionerend ambtenaar van intercommunale Haviland,… kan je contact opnemen met gas@haviland.be.