Deel deze pagina

Bevolkingsregisters

Welke informatie? 

Sinds 1846 wordt de woonplaats van iedereen genoteerd in het bevolkingsregister. Dit toont:

  • samenstelling van het gezin
  • eventueel inwonend personeel
  • beroep van de bewoners
  • verhuizingen

Bij elke tienjaarlijkse volkstelling werden de registers vernieuws. Op de registers zijn per tienjaarlijkse periode indices aangemaakt.

Registers ouder dan 120 jaar (1846-1898):Scansearch

Deze bevolkingsregisters werden gedigitaliseerd en kan je raadplegen via ScanSearch. Zo worden de originele registers beschermd tegen schade en slijtage.

Hoe raadplegen?

Retributiereglement: opzoekingen voor derden door de archiefdienst (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 26 januari 2016.
Gepubliceerd op de website op 27 januari 2016.

Registers jonger dan 120 jaar (vanaf 1899):

Zelf iets opzoeken (rechtstreekse inzage) is verboden.

Een uittreksel uit het bevolkingsregister kan je enkel over jezelf verkrijgen en na aanvraag.

Uitzondering: een uittreksel uit het bevolkingsregister kan je ook aanvragen met een genealogisch, historisch of ander wetenschappelijk doel mits toestemming van de betrokkene of verwante(n) volgens deze rangorde:

  1. toestemming van de betrokkene (bij minderjarige: ouders of voogd)
  2. bij overlijden van de betrokkene of als deze niet meer gezond van geest is: toestemming van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner
  3. bij overlijden van de langstlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner of als deze niet meer gezond van geest is: toestemming van een afstammeling in de eerste graad (minstens 1 kind of ouder)
  4. bij geen kinderen: toestemming van het college van burgemeester en schepenen

Vraag dit aan via het formulier: opzoeking in bevolkingsregister jonger dan 120 jaar (pdf). Daarbij gelden de prijzen voor opzoekingen in het gemeentearchief.

Retributiereglement: opvragen gegevens bevolkingsregister voor genealogisch, historisch en wetenschappelijk onderzoek (meer of minder dan 120 jaar) (pdf)
Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 november 2014.
Gepubliceerd op de website op 11 februari 2015.