Deel deze pagina

privacyverklaring

Privacy

 1. Bescherming van persoonsgegevens
 2. Tot wie kan je je wenden met vragen?
 3. Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?
 4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?
 5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?
 6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 7. Wat zijn je rechten?
  1. Recht op intrekken toestemming
  2. Recht op indienen klacht bij toezichthoudende autoriteit
 8. Op basis waarvan mogen wij je gegevens verwerken?

1. Bescherming van persoonsgegevens

De Gemeente Londerzeel (Gemeente- en OCMW-bestuur) hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg.

Hieronder geven we graag meer uitleg hoe wij met de persoonlijke gegevens van onze burgers, cliënten en bewoners van het woonzorgcentrum omspringen.

Dit doen we volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de Algemene gegevensverordening / General Data Protection Regulation (AVG / GDPR). Het privacybeleid van ons bestuur valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van ons bestuur.

2. Tot wie kun je je wenden met vragen?

Het gemeentebestuur, Brusselsestraat 25, en het OCMW-bestuur, Brusselsestraat 25, zijn de verwerkingsverantwoordelijken. De individuele ambtenaar die je persoonsgegevens verwerkt, wordt - in de betekenis van de GDPR - niet beschouwd als verantwoordelijke.

Met vragen over het gevoerde privacybeleid en de genomen maatregelen kan je terecht bij de algemeen directeur via het e-mailadres directeur@londerzeel.be en/of bij onze functionaris voor de gegevensbescherming via het e-mailadres privacy@londerzeel.be.

3. Voor welke doeleinden worden je persoonsgegevens verwerkt?

Ons bestuur verwerkt je persoonsgegevens om de dienstverlening en werking te kunnen uitvoeren.

De gemeente, het OCMW en het woonzorgcentrum verwerken je gegevens niet voor commerciële doeleinden. Noch gebruikt ons bestuur je gegevens om interesseprofielen (profiling) aan te maken, zonder dat je hiervoor je toestemming geeft.

4. Welke personen of categorieën van personen kunnen je gegevens “ontvangen” (inkijken, aanpassen, beheren)?

De personeelsleden van ons bestuur hebben toegang tot je gegevens, voor zover zij die nodig hebben in de uitvoering van hun taken.

Niet iedereen binnen het bestuur heeft toegang tot dezelfde informatie. De toegangen van medewerkers van bijvoorbeeld de dienst Bevolking, de dienst Ruimtelijke Ordening, de thuiszorgdiensten, maatschappelijk werkers, het onthaal… verschillen.

Voor de uitvoer van bepaalde taken doet het bestuur beroep op “verwerkers”. Dit zijn externe partijen die enkel in opdracht van het bestuur persoonsgegevens verwerken. Voorbeelden van deze externe partijen zijn:

 • ICT-bedrijven waar het bestuur mee samenwerkt
 • intercommunales die personeelsleden ter beschikking stellen om beleid te helpen uitvoeren (vb. i.k.v. woonbeleid)

Het bestuur stelt met deze verwerkers een “verwerkersovereenkomst” op, overeenkomstig de bepalingen van de GDPR/AVG.

Protocollen

Protocollen uitwisseling persoonsgegevens

5. Hoe worden je persoonsgegevens ingezameld?

Wij kunnen rechtstreeks bij jou de gegevens opvragen, of wij verkrijgen je gegevens via andere overheden. Ons bestuur is aangesloten bij de nodige machtigingen van de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) om aan gegevensdeling in het kader van eGovernment te doen en om te voldoen aan het principe “only once”. Zo heeft de gemeente toegang tot het Rijksregister.

Op de website van de Privacycommissie (Gegevensbeschermingsautoriteit) kan je nagaan bij welke machtiging ons bestuur is aangesloten. In het zoekveld rechtsboven kan je de naam van onze gemeente ingeven.

In de voorbije jaren werden ettelijke machtigingsdossiers bij de Sectorale Comités van de Privacycommissie (nu Gegevensbeschermingsautoriteit) door de POD maatschappelijke integratie in naam van alle OCMW’s aangevraagd en goedgekeurd. Als gevolg mag het OCMW verschillende gegevens opvragen bij andere overheden. In de praktijk worden deze gegevens aangeboden via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, waartoe het OCMW toegang heeft.

6. Hoe lang worden je gegevens bewaard?

Je gegevens worden bewaard zo lang als nodig is om de dienstverlening uit te voeren. Bepaalde gegevens zullen langer bewaard worden als de archiefwetgeving ons hiertoe verplicht.

7. Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om inzage te krijgen tot de gegevens die wij over jou verwerken. Hiervoor kan je de algemeen directeur (directeur@londerzeel.be) of de functionaris voor gegevensbescherming (privacy@londerzeel.be) contacteren.

Het bestuur houdt hiertoe een register van verwerkingsactiviteiten bij (verplicht door GDPR art. 30). Je hebt het recht om:

 • gegevens over jou te (laten) verbeteren (rectificatie)
 • je gegevens te (laten) wissen
 • de verwerking van je gegevens te beperken
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens
 • je gegevens op te vragen in een leesbaar bestand om zo deze gegevens over te dragen naar een andere instantie (recht op gegevensoverdraagbaarheid)

a. Recht op intrekken toestemming

Je hebt steeds het recht om je toestemming voor de verwerking van je gegevens in te trekken, indien de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op je toestemming. De gegevens verwerkt in de periode waarin je je toestemming hebt verleend, blijven rechtmatig verwerkt.

b. Recht op indienen klachten bij toezichthoudende autoriteit

Als je het niet eens bent met de verwerking van je gegevens, of je hebt inbreuken vastgesteld, kan je je wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit:

Vlaamse Toezichtcommissie
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel
contact@toezichtcommissie.be
Klachtenprocedure - Vlaamse Toezichtcommissie 

8. Rechtsgrond voor de verwerking van je gegevens

De GDPR bepaalt dat er verschillende rechtsgronden zijn op basis waarvan je persoonsgegevens mogen verwerkt worden.

De gemeentelijke en OCMW-doeleinden zijn voornamelijk verankerd in wetgeving. Denk maar aan:

 • het bijhouden van het bevolkingsregister
 • uitleveren rijbewijzen, verlenen van vergunningen
 • verlenen van subsidies
 • innen van retributies, GAS-boetes
 • uitkeren van een leefloon
 • verlenen van hulp aan vreemdelingen. Het oprichten van lokale opvanginitiatieven
 • verlenen van hulp aan minderjarigen die aan het OCMW zijn toegewezen
 • verlenen van hulp aan daklozen

Indien het bestuur op basis van wetgeving je gegevens verwerkt, is er geen toestemming nodig. Je wordt op het moment van het verwerken (inzamelen) van je gegevens hierover ingelicht.

Ook in uitvoering van contracten, het vrijwaren van je vitaal belang of het algemeen belang, is het niet nodig om je toestemming te geven.

Indien je expliciete toestemming nodig is om een verwerking uit te voeren, zal deze aan jou gevraagd worden. Dienstverlening van de gemeente die bijvoorbeeld niet verankerd is in wetgeving, kan zijn:

 • zaalverhuur
 • verkoop van tickets
 • beheer inschrijvingen voor sportkampen
 • inschrijven in een elektronische nieuwsbrief
 • inschrijven voor eenmalige activiteiten

Bij elke verwerking zal door middel van een actieve handeling van jou je toestemming gevraagd worden. Op de formulieren van de website zal je actief moeten aanvinken dat je akkoord gaat met de aangeboden verwerkingen. Op papieren formulieren is eveneens voorzien dat je actief “aanvinkt” akkoord te gaan met de verwerkingen.

Bij elke inzameling van persoonsgegevens wordt duidelijk gemaakt waarvoor (het doeleinde) je gegevens worden opgevraagd.

Een overzicht van de verschillende verwerkingen met de daarbij horende rechtsgronden houdt het bestuur bij in haar register van verwerkingsactiviteiten (verplicht door GDPR art. 30). Je kan dit op eenvoudig verzoek inkijken.

[De template voor bovenstaande tekst werd opgemaakt door VERA A.P.B.]

Juridische informatie

De Gemeente Londerzeel en alle partijen die dit systeem van informatie voorzien, wijzen elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Ze waarborgen niet dat de informatie vrij is van virussen. De website wordt gebruikt op eigen risico.

Bevat de weergegeven informatie fouten of ontbreekt er volgens jou informatie? Laat dit dan weten via het e-loket: melding website.

Het opnemen van links naar een of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites, wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de Gemeente Londerzeel of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. De Gemeente Londerzeel of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de Gemeente Londerzeel of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

Cookieverklaring

Op Cookieverklaring lees je welke cookies deze website gebruikt en hoe je deze kan beheren.