Deel deze pagina

Subsidies voor Noordwerking

Gemeentelijke ondersteuning

Hoewel Londerzeel weinig invloed heeft op de Noord-Zuidproblematiek, blijft de Gemeente Londerzeel de bevolking sensibiliseren door infoverstrekking en ondersteuning van projecten (bijvoorbeeld 11.11.11, Vredeseilanden, Broederlijk Delen...).

De Gemeente Londerzeel ondersteunt ook Londerzeelse ontwikkelingshelpers door in de begroting een jaarlijks bedrag te voorzien voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire acties.

Verdeling van dit bedrag: 

  • Humanitaire acties of noodhulp: 25%
  • Zuidwerking projecten: 50%
  • Noordwerking educatie en sensibilisatie: 25%

De Gemeente Londerzeel subsidieert Londerzeelse organisaties en instellingen die educatieve en sensibiliserende activiteiten rond ontwikkelingssamenwerking organiseren in Londerzeel.

Verdeelsleutel

Het voorziene bedrag wordt gelijk verdeeld over de verschillende aanvragers.

60% van het gekregen bedrag moet rechtstreeks doorgestort worden naar de ngo’s of een organisatie in het Zuiden waarvoor er een activiteit wordt georganiseerd.

40% van het gekregen bedrag kan gespendeerd worden aan het organiseren van de educatieve en/ of sensibiliserende activiteiten.

Toekenningsvoorwaarden

  • nastreven van aantoonbare ontwikkelingssolidariteit met bevordering van wederzijdse waardering van verschillende leefgroepen en culturen op langere termijn en op een structurele manier
  • project moet bij voorkeur gelinkt zijn aan een project uit de Zuidwerking
  • bijvoegen van een nauwkeurige omschrijving van het project op het aanvraagformulier
  • bijvoegen van een gedetailleerde kostenraming als bijlage bij het aanvraagformulier
  • vermelden van de ondersteuning van het gemeentebestuur van Londerzeel (logo) op alle promotiemateriaal en mededelingen
  • insturen van een kort artikel voor publicatie op de gemeentelijke website

De subsidie kan worden teruggevorderd als de activiteit niet voldoet aan de voorwaarden.

Kan de geplande activiteit niet plaatsvinden of is deze activiteit gewijzigd? Dan moet je de dienst Omgeving onmiddellijk op de hoogte brengen.

Reglement: subsidies mondiaal beleid (pdf)
Reglement: ontwikkelingssamenwerking - bijlage DAC-lijst (pdf)
Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 21 december 2021.
Gepubliceerd op de website op 22 december 2021. 

Hoe aanvragen?

Dien je aanvraag voor de basistoelage en aanvullende subsidie in vóór 1 maart in.

Op basis van deze aanvraag wordt een advies opgemaakt en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

De basissubsidie wordt uitbetaald na goedkeuring door het college. De aanvullende subsidie wordt uitbetaald in december na de evaluatie en het bewijs van de georganiseerde activiteiten. 

Uiterlijk 2 maanden na het einde van het project moet je bewijzen aanleveren van het storten van het bedrag naar de organisatie en van de eventuele persoonlijke kosten.