Deel deze pagina

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Bodembestemming

Via een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) legt de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vast.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de huidige gewestplannen en vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan. Een RUP kan opgemaakt worden op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Op het grondgebied van Londerzeel zijn de volgende gewestelijke RUPs van toepassing:

De volgende gemeentelijke RUPs werden goedgekeurd:

Gemeentelijke RUPS in opmaak

RUP Hoppinpunt Londerzeel

De scopingnota werd door de werkvennootschap afgewerkt. Deze scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met de adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota.

De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht zullen worden in het verdere planproces. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het RUP.

Momenteel wordt gewerkt aan het voorontwerp RUP. 

RUP woonlagen

RUP woonlagen - Omgeving