Deel deze pagina

Wat is een woonplan?

Een woonplan is een gemeentelijk beleidsdocument, waarin de krachtlijnen en keuzes voor het lokaal woonbeleid worden aangegeven. Het vormt het eindresultaat van een planningsproces, dat vertrekt vanuit de kennis en analyse van de lokale woonsituatie. Uiteindelijk leidt dit tot het formuleren van prioritaire beleidskeuzes en een tijdsgebonden actieprogramma.

Doel van een woonplan

Aan de hand van het omgevingsonderzoek van de bestaande toestand, kunnen de woonbehoeften beter worden ingeschat en kunnen bijgevolg juistere beleidskeuzes worden gemaakt.

Het woonplan werd ontwikkeld in overleg met alle woonactoren en heeft daarom het nodige draagvlak om de slaagkansen van de concrete projecten en acties te waarborgen. Het woonplan is uiteraard een werkdocument op lange termijn.

Het vraagt daarom voortdurend overleg en bespreking om zo de concrete projecten en acties verder te realiseren.

De volgende acties en projecten zijn onder meer opgenomen:

  • verhogen van het aantal sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels door de realisatie van onder andere:
  • organiseren van permanent overleg met de huisvestingsactoren
  • voortzetting actieve deelname aan de interlokale vereniging tot 2017
  • voorbereiden van de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen (onder de doelstelling van het voeren van een doordacht grondbeleid)

Opmaak en evaluatie

Het woonplan van de gemeente Londerzeel werd door de gemeenteraad op 21 december 2010 definitief goedgekeurd. Het werd uitgewerkt door de Intergemeentelijke samenwerking Regionaal Woonbeleid Noord-West Brabant, in samenwerking met de verschillende lokale woonactoren:

  • OCMW
  • Woonadviesraad
  • GECORO
  • GRC openbare ruimte
  • Adviesraad voor sociaal- en seniorenbeleid
  • Stuurgroep werking woonplan

In 2012 en 2017 werd het Woonplan geactualiseerd en geëvalueerd.

Het Woonplan werd opgemaakt door de Interlokale Vereniging 3Wplus.