Deel deze pagina

Wateroverlast

Waar kun je terecht bij wateroverlast?

Is je kelder onder water gelopen? Dan kun je terecht bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West (ZVBW):

Bij wateroverlast kan je zandzakken verkrijgen bij de Afdeling Grondgebiedszaken: Openbaar domein of bij de Brandweerzone Vlaams-Brabant West.

Neem ook steeds contact op met je verzekeringsmakelaar.

Watergevoelige gemeente

Het watergevoelige gebied in Londerzeel situeert zich aan de Grote en de Kleine Molenbeek.

Een overstroming is een natuurlijk fenomeen dat versterkt wordt door meer verharding (straten, huizen...), grootschaliger bodemgebruik, verdwijnen van hagen, taluds, bos en het verdwijnen van vroegere natuurlijke overstromingsgebieden.

Bij hevige, aanhoudende regenval stroomt het water van het hoger gelegen heuvelland (Merchtem, Asse, Opwijk) naar het vlakker en lager gelegen Londerzeel. De neerslag infiltreert minder in de bodem en wordt minder afgeremd, waardoor de capaciteit van de beken sneller overschreden wordt.

De Gemeente Londerzeel en de bovenliggende gemeenten Asse, Merchtem en Opwijk hebben verschillende ingrepen (de installatie van wacht- en bufferbekkens en dijken) uitgevoerd om het gebied gecontroleerd te laten overstromen en huizen te vrijwaren.

Helaas krijgt onze gemeente nog steeds te kampen met overstromingen. Langs de andere kant is er ook steeds meer waternood door lange periodes van droogte.

Met de opmaak van een rivierencharter Vliet-Molenbeek werd onderzocht welke maatregelen niet enkel nuttig, maar ook noodzakelijk zijn tegen waternood en -overlast.

Buffercapaciteit vergroten

Het bestaande grachtensysteem speelt een grote rol in het rivierencharter. De grachten worden geruimd en er worden drempels aangebracht die de afvoer van water vertragen. Daardoor kan de grond het water beter opnemen.

Zo verhoogt het grondwaterpeil en verminderen de effecten van droogte. De drempels helpen ook tegen wateroverlast omdat ze het water langer vasthouden. Zo vloeit het langzamer weg naar lagergelegen gebied en dringt het beter in de bodem.

De grachten aan Plas - Eshagestraat in Steenhuffel zijn stroomopwaarts aangepakt. Daardoor vertraagt de toevoer van water naar de Vuilbeek en de Molenbeek. Dat zorgt voor 5% meer buffercapaciteit.

We bekijken de impact van deze ingrepen op de grondwaterstand en evalueren de waterafvoer. Met die resultaten houden we rekening in de volgende fase van de werken.