Deel deze pagina

Milieuvergunning

Meldings- en vergunningsplicht

Het Vlaams reglement op de Milieuvergunningen (VLAREM) onderwerpt bedrijven aan een vergunningsplicht (1ste of 2de klasse) of meldingsplicht (3de klasse) voor activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan omwonenden, de directe omgeving en het leefmilieu.

De hinderlijke inrichtingen zijn ingedeeld in 3 klassen, volgens de graad van belasting die ze veroorzaken op mens en leefmilieu. Klasse 3 is het laagste niveau, klasse 1 het hoogste.

De klasse waarin de inrichting ingedeeld wordt, bepaalt het verloop en de duur van de milieuvergunningsprocedure:

  • Klasse 1-inrichtingen moeten een vergunning aanvragen bij de bestendige deputatie
  • Klasse 2-inrichtingen moeten een vergunning aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen
  • Klasse 3-inrichtingen moeten worden gemeld aan het college van burgemeester en schepenen

Aanvragen

Voor meer informatie over het aanvragen, verlengen of overnemen van een milieuvergunning, kun je terecht bij de dienst Omgeving.

Verlengen van de vergunning

Het verlengen van de milieuvergunning moet gebeuren tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de oude vergunning. De nieuwe vergunning blijft 20 jaar geldig.

Overname van bedrijf of stopzetting activiteit

Een milieuvergunning (klasse 1, 2 of 3) staat op naam, maar kan worden overgedragen op nieuwe exploitanten.

Dit moet gebeuren door een melding aan het college van burgemeester en schepenen. Ook voor de stopzetting van een of meerdere activiteiten moet een melding gebeuren.

Download de aanvraagformulieren op Departement LNE of vraag deze aan bij de dienst Milieu.

Koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning

Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

Dit principe geldt ook omgekeerd: wanneer een stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning vereist is, wordt de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de milieuvergunning niet is verleend.