Deel deze pagina

Je kan niet gaan stemmen?

Volmacht geven

Je kan een volmacht geven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag wel slechts 1 volmacht krijgen.

Een volmacht kan in een van onderstaande situaties worden gegeven tot op de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de vrijdag vóór de stemming (situatie 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen. Er moet enkel het juiste attest aan worden toegevoegd (zie hieronder).

Mogelijke redenen

De volgende kiezers mogen een volmacht geven:

 1. Kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.
  • benodigd attest: medisch attest
 2. Kiezers die wegens beroeps- of dienstredenen:
  1. in het buitenland zijn opgehouden, samen met de kiezers, leden van het gezin of gevolg die daar samen verblijven.
  2. op de dag van de verkiezing moeten werken.
  • benodigd attest: attest van de werkgever
 3. Kiezers die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefenen en de leden van het gezin die met hem of haar samenwonen.
 4. Kiezers die door een rechterlijke maatregel van hun vrijheid zijn ontdaan.
  • benodigd attest: attest van de instelling waar je verblijft
 5. Kiezers die zich wegens hun geloofsovertuiging niet in het stembureau kunnen aanmelden.
  • benodigd attest: attest van de religieuze overheid
 6. Studenten die zich wegens studieredenen niet naar het stembureau kunnen begeven.
  • benodigd attest: attest van de onderwijsinstelling
 7. Kiezers die tijdelijk verblijven in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet-beroepsreden) en zich bijgevolg niet in het stembureau kunnen melden of in het geval dat kiezers zich in de onmogelijkheid bevinden een dergelijk bewijsstuk voor te leggen.

Wat moet je doen?

Kan je wegens een van de bovenstaande redenen niet gaan stemmen? Dan moet het nodige bewijsstuk en de oproepingsbrief binnengebracht worden:

 • vóór de verkiezingsdag: bij de dienst Burgerzaken
 • op de dag van de verkiezingen: in het stembureau vermeld op de oproepingsbrief
 • na de verkiezingsdag: bij de dienst Burgerzaken of bij het Vredegerecht, Tramlaan 8 in Meise.

Volmacht geven

Als je omwille van een van de 7 bovenstaande redenen niet kunt gaan stemmen, dan is het mogelijk om iemand een volmacht te geven. Deze persoon (volmachtdrager) hoeft geen familie te zijn en mag zelf stemmen in een andere gemeente.

De volmachtdrager moet de volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

 • eigen identiteitskaart (eID)
 • eigen oproepingsbrief
 • oproepingsbrief van de volmachtgever
 • volmachtformulier

Verblijf je tijdens de verkiezingen in het buitenland en wil je een volmacht geven?

Dan moet je een bijkomend attest afhalen bij de dienst Burgerzaken. Je kan het document verkrijgen op vertoon van de identiteitskaart (eID) en de geldige reisdocumenten. Dit attest moet ook ondertekend worden door de burgemeester of de gevolmachtigde. Dit kan nog tot uiterlijk vrijdag 12 oktober 2018.

Verblijf je tijdens de verkiezingen in het buitenland en wil je een volmacht geven, maar kan je geen reisdocumenten voorleggen?

Dan kan je bij de dienst Burgerzaken het attest 'verklaring op eer' afhalen. Ook dit document moet ondertekend worden door de burgemeester. Dit kan nog tot uiterlijk vrijdag 12 oktober 2018.

In dit geval moet de volmachtdrager de volgende documenten meebrengen naar het stembureau:

 • eigen identiteitskaart (eID)
 • eigen oproepingsbrief
 • oproepingsbrief van de volmachtgever
 • volmachtformulier
 • bijkomend attest

Verblijf je in het buitenland op de dag van de verkiezingen en wil je géén volmacht geven?

Dan kan je eventueel het document 'attest aanwezigheid in het buitenland' (een internationaal document) laten invullen en ondertekenen door een officiële instantie (zoals de politie) in het land waar je op dat ogenblik verblijft. Dit document moet je bij de terugkomst en binnen een week na de verkiezingen afgeven bij de dienst Burgerzaken of bezorgen aan het Vredegerecht, Tramlaan 8 in Meise.

Voor reizen binnen België bestaat er géén geldige reden om niet te stemmen.
Je zal je stem moeten uitbrengen in de gemeente waar je op 1 augustus 2018 in het bevolkingsregister bent ingeschreven.

Meer info

dienst Burgerzaken - verkiezingen@londerzeel.be