Deel deze pagina

Meldpunt klokkenluiden en onregelmatigheden

Zie je in het lokaal bestuur Londerzeel zaken die niet door de beugel kunnen, merk je dat de wet wordt overschreden, …? Dan kan je dit voortaan laten weten via het meldpunt ‘Klokkenluiden en onregelmatigheden’.

Wat is een klokkenluider?

Klokkenluiders zijn personen die in en om het werk inbreuken vaststellen en dit melden. Niet enkel personeelsleden kunnen klokkenluiders zijn, maar ook andere personen die met het lokaal bestuur van Londerzeel samenwerken, zoals consultants, leveranciers, sollicitanten, … 

Wat is een inbreuk?

Het Bestuursdecreet definieert het begrip ‘inbreuk’ in het verlengde van de ruime definitie van ‘onregelmatigheid’ in onze huidige rechtspositieregeling. Je kan een klokkenluidersmelding doen voor alle overtredingen op de wetgeving die in Londerzeel van toepassing is. Het gaat dan om dingen die gebeuren, of net niet gebeuren, die niet mogen/kunnen/onrechtmatig zijn. Of die het doel of de toepassing van de regelgeving ondermijnen.

Waarom een meldpunt?

De Europese Unie wil mensen die overtredingen en misbruik aanklagen, beschermen tegen de negatieve gevolgen van deze melding. Met de ‘Europese Klokkenluidersrichtlijn’ verplicht de Europese Unie nu alle lidstaten om actie te ondernemen en de richtlijn om te zetten in eigen regels.

Vlaanderen stelde daarom het ‘Bestuursdecreet’ op voor de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het decreet werd op 16 november 2022 goedgekeurd in het Vlaams Parlement en verscheen op 1 december 2022 in het Belgisch Staatsblad. Alle Vlaamse besturen moeten hierdoor sinds 11 december 2022 een klokkenluidersmeldpunt hebben voor de medewerkers en andere personen die met het lokaal bestuur samenwerken. Daar kunnen ze dus inbreuken melden.

Hoe werkt het in Londerzeel?

In Londerzeel hebben we al een regeling voor de melding van onregelmatigheden opgenomen in de deontologische code. In afwachting dat we deze deontologische code verbeteren zodat ze voldoet aan de nieuwe Vlaamse verplichting, hebben we een aangepaste werkwijze uitgewerkt in lijn met deze nieuwe Vlaamse regelgeving.

Intern meldpunt: algemeen directeur

Ben je werknemer en heb je geen schrik voor negatieve gevolgen of represailles? Dan kan je met je klacht terecht bij ons intern meldpunt. Het Bestuursdecreet bepaalt dat dit de algemeen directeur is.

Je kan de algemeen directeur (Henk Vertonghen) bereiken via:

Extern meldpunt

Externe klokkenluiders, die geen personeelslid van het lokaal bestuur van Londerzeel zijn, kunnen terecht bij het extern meldpunt Audit Vlaanderen. Ook personeelsleden die van mening zijn dat de inbreuk niet doeltreffend intern kan worden behandeld of represailles vrezen, kunnen hier aankloppen.

Je kan Audit Vlaanderen bereiken via:

Een melding kan telefonisch, schriftelijk per brief of mail of tijdens een fysieke ontmoeting.

Garanties en bescherming

De procedures en systemen die gebruikt worden om meldingen te ontvangen en op te volgen, bieden de nodige garanties inzake de vertrouwelijkheid, anonimiteit en kwaliteit van de behandeling. Het Bestuursdecreet geeft duidelijk aan welke gegevens over de melding mogen of moeten geregistreerd worden en geeft richtlijnen over de bewaring.

De nieuwe regeling voorziet een verbod op represailles. De definitie van represailles is ruim omschreven. Denk aan represailles in het kader van negatieve beoordelingen of ontslag, maar ook bij verandering van taken, financiële sancties of reputatieschade. De bescherming tegen represailles is onbeperkt in tijd.

Wat gebeurt er na je melding?

Ontvangstmelding

Als melder krijg je binnen de zeven dagen na ontvangst (bij een brief: hou rekening met de tijd die de Post nodig heeft), een ontvangstmelding, tenzij:

  • je melding al binnen die termijn werd afgehandeld. Dan krijg je meteen meer informatie over je melding
  • je geen ontvangstmelding wilt
  • door de ontvangstmelding je identiteit bekend wordt/in gevaar wordt gebracht

Meer informatie over je melding

Binnen een redelijke termijn krijg je informatie over wat er met je melding gebeurde.

Dat wil zeggen:

  • Binnen de drie maanden nadat er een ontvangstmelding naar jou werd verstuurd.
  • Of binnen drie maanden en zeven dagen, als er geen ontvangstmelding verstuurd is.
  • Let wel: in sommige gevallen kan deze termijn van drie maanden verlengd worden.

Je komt te weten welke maatregelen er genomen zijn of zullen genomen worden naar aanleiding van je melding. Je krijgt ook de redenen voor die maatregelen te horen. Vanzelfsprekend krijg je geen informatie die het interne onderzoek of de rechten van de betrokken persoon of personen schaadt.

Meer informatie

Decreet Bestuursdecreet (vlaanderen.be)