Deel deze pagina

Burgemeestersconvenant

Europese klimaatdoelstellingen

Op 25 juni 2014 ondertekende de toenmalige burgemeester Jozef De Borger samen met 56 collega’s uit de andere Vlaams-Brabantse gemeenten het Burgemeestersconvenant.

Met de ondertekening engageert Londerzeel zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot op haar grondgebied met 20% te verminderen.

Het Burgemeestersconvenant is een initiatief van de Europese Commissie en vraagt de medewerking van lokale besturen bij het halen van de Europese klimaatdoelstellingen. Deze zijn cruciaal voor het afremmen van de klimaatverandering. De Europese Commissie keurde midden 2017 de klimaatactieplannen van 18 Vlaams-Brabantse gemeenten goed, ook dat van Londerzeel.

Liefst 80% van het energieverbruik en de CO2-uitstoot in Vlaanderen houdt verband met stedelijke activiteiten zoals bebouwing en mobiliteit. Als gemeentebestuur ligt hier dan ook een bestuurstaak om een netwerk op te zetten tussen de verschillende actoren in Londerzeel om samen te streven naar een verlaging van ons energieverbruik en van de CO2-uitstoot.

Hoe? Dat kan onder meer door efficiënter om te springen met energie en meer duurzame energiebronnen te gebruiken.

Een daling van het energieverbruik heeft trouwens niet enkel een financieel voordeel onder de vorm van energiebesparing. Het draagt ook bij tot onze energieonafhankelijkheid en kan bijdragen tot een verbetering van onze levenskwaliteit, een verhoging van de sociale cohesie, efficiëntere mobiliteit, de opwaardering van de open ruimte, innovatie, lokale voedselproductie...

Klimaatactieplan

De Gemeente Londerzeel maakte in 2014 een klimaatactieplan op met daarin concrete maatregelen om de doelstelling te behalen.

Voor de opmaak van dit plan dient een CO2-nulmeting met de energiegegevens van het jaar 2011 als basis. Op deze manier kunnen de inspanningen afgetoetst worden aan de doelstelling van 20% minder CO2. Daarnaast wordt in dit plan rekening gehouden met de klimaatvoorspellingen voor 2020 bij onverminderde CO2-uitstoot.

Het opstellen van dit actieplan gebeurt samen met verschillende werkgroepen.

Deze nulmeting werd uitgevoerd door het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling (VITO) in opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

De volgende emissiewaarden zijn opgenomen in de nulmeting:

slide burgemeesterconvenant - nulmeting

Op de afbeelding:

Scope: tool CO2-nulmeting
Methaan- en stikstofmonoxide-emissies (niet-energie) landbouw (ingeschat in een rekenblad “landbouw” maar niet meegenomen in SEAP-template (voorstel tot actieplan).

Koolstofdioxide gerelateerd aan energieverbruik op grondgebied van een gemeente:

  • directe emissies gerelateerd aan de verbranding van een brandstof (scope 1).
  • indirecte emissies gerelateerd aan productie elektriciteit en warmte geconsumeerd op grondgebied van de gemeente (scope 2).

De verschillende onderdelen waarvoor de energiegegevens zijn opgenomen in de nulmeting:

  • openbare verlichting: zowel gemeentelijk als niet-gemeentelijk
  • huishoudens
  • tertiaire gebouwen (niet-residentiële gebouwen): zowel gemeentelijke als niet-gemeentelijke
  • industrie: behalve de energietransportsector
  • transport: particulier en commercieel vervoer en openbaar vervoer (tram en bus)
  • landbouw: zit in de nulmeting van Vlaanderen, maar wordt niet gerapporteerd aan Europa.

Opgesteld door het VITO.

Medewerking nodig van iedereen

Om de doelstelling van 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 te realiseren is de medewerking nodig van iedereen: inwoners, scholen, verenigingen, bedrijven, landbouwers…

Elk individu dat verstandig en bewust omspringt met energiebronnen, draagt zijn/haar steentje bij om onze doelstelling te bereiken!

De Gemeente Londerzeel roept dan ook op om na te denken over klimaatacties die we kunnen ondernemen.