Deel deze pagina

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)

Taken

In samenspraak met Kind en Gezin heeft de Gemeente Londerzeel een taak inzake de lokale regie van de kinderopvang. Hiervoor werkt het bestuur een lokaal beleid kinderopvang uit op basis van een lokaal beleidsplan kinderopvang. Het bestuur laat zich hierbij adviseren door de adviesraad het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK).

Het LOK heeft de volgende taken:

 • advies geven bij de opmaak van het lokaal beleidsplan kinderopvang en bij een eventuele bijsturing ervan
 • advies uitbrengen bij de uitvoering van het beleidsplan kinderopvang en eventuele bijsturingen ervan
 • advies geven bij de uitbouw van opvangvoorzieningen in Londerzeel
Reglement adviesraden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 8 april 2016.
 
Huishoudelijk reglement: Lokaal Overleg Kinderopvang (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 25 mei 2021.
Gepubliceerd op de website op 26 mei 2021.
Inwerkingtreding vanaf 1 juni 2021.

Samenstelling

De adviesraad is samengesteld uit 16 stemgerechtigde leden waarvan:

13 leden, samengesteld met minstens 1 vertegenwoordiger van:

 • onderwijsinstellingen
 • opvanginitiatieven
 • vertegenwoordigende ouders

3 leden uit de gemeentelijke diensten:

 • sportfunctionaris
 • jeugdconsulent(e)
 • coördinator Vrije tijd

3 niet-stemgerechtigde leden:

 • provinciaal consulent lokaal beleid kinderopvang
 • afgevaardigde van het OCMW
 • afgevaardigde van de gemeente

Secretaris:

Agenda

De vergaderingen van het LOK zijn openbaar en voor het publiek toegankelijk.

Er is nog geen agenda beschikbaar. 

Verslagen van vóór 2019: