Deel deze pagina

Vragen aan de gemeenteraad

Mondelinge vraag na de agendapunten

Wat?

Wil je een mondelinge vraag stellen aan de gemeenteraad? Na de behandeling van de punten op de agenda en vóór de geheime zitting heeft het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen.

Voorwaarden

Je vraag mag niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het college te kennen.

Je vraag mag niet verplichten tot het voeren van kostelijke studies, opzoekingen, opmaken van statistische gegevensbestanden of het houden van enquêtes.

De inhoud mag geen betrekking hebben op de agendapunten van de gemeenteraad.

De vraag wordt niet beantwoord tijdens de gemeenteraad als de vraagsteller niet aanwezig is.

Wanneer indienen?

Heb je je vraag vijf kalenderdagen vóór de gemeenteraad ingediend? Dan wordt deze mondeling behandeld tijdens de zitting. Als de termijn korter is, dan wordt bekeken of het nog mogelijk is je vraag mondeling te behandelen.

Is het niet meer mogelijk om de vraag tijdens de gemeenteraad te behandelen? Dan wordt het schriftelijke antwoord toegevoegd aan het verslag van de gemeenteraad.

Hoe indienen?

• aan het onthaal van het Administratief Centrum
• via secretariaat@londerzeel.be 
• via het e-loket: vraag aan de gemeenteraad

Verzoekschrift gemeenteraad

Wat?

Je kan schriftelijk aan de gemeenteraad vragen om bepaalde onderwerpen te behandelen. De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad.

Voorwaarden?

Vragen mogen niet:

  • onredelijk of te vaag geformuleerd zijn
  • louter een mening en geen concreet verzoek zijn
  • anoniem zijn (zonder naam, voornaam of adres)
  • in beledigend taalgebruik worden gesteld

De voorzitter van de gemeenteraad doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de gemeenteraad.

Wanneer indienen?

De voorzitter van de gemeenteraad plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad als het verzoekschrift minstens 14 vrije dagen voor de vergadering werd ontvangen.

Heb je het verzoekschrift later ingediend? Dan komt het op de agenda van de volgende gemeenteraad.

Behandeling van de vraag

De gemeenteraad kan de verzoekschriften naar het College van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen voor onderzoek.

De verzoeker of - als het verzoekschrift door meer personen ondertekend is - de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeenteraad of een gemeenteraadscommissie. De verzoeker kan zich laten bijstaan door een persoon naar keuze.

De gemeenteraad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Hoe indienen?

Vul het verzoekschrift voor de gemeenteraad (pdf) in en bezorgd het aan de Voorzitter gemeenteraad Londerzeel, Brusselsestraat 25 in Londerzeel.