Deel deze pagina

Vragen aan de gemeente- of OCMW-raad

Mondelinge vraag na de agendapunten

Wat?

Wil je een mondelinge vraag stellen aan de gemeente- of OCMW-raad? Na de behandeling van de punten op de agenda en vóór de geheime zitting heeft het publiek de mogelijkheid om vragen te stellen.

Voorwaarden

Je vraag mag niet bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het college of vast bureau te kennen.

Je vraag mag niet verplichten tot het voeren van kostelijke studies, opzoekingen, opmaken van statistische gegevensbestanden of het houden van enquêtes.

De inhoud mag geen betrekking hebben op de agendapunten van de gemeente- of OCMW-raad.

De vraag wordt niet beantwoord tijdens de gemeente- of OCMW-raad als de vraagsteller niet aanwezig is.

Wanneer indienen?

Heb je je vraag vijf kalenderdagen vóór de gemeente- of OCMW-raad (12 uur) ingediend? Bijvoorbeeld: is de gemeenteraad op dinsdag, dan stel je je vraag vóór donderdag om 12 uur.

In dat geval wordt deze mondeling behandeld tijdens de zitting. Als de termijn korter is, dan wordt bekeken of het nog mogelijk is je vraag mondeling te behandelen.

Is het niet meer mogelijk om de vraag tijdens de raad te behandelen? Dan ontvang je een schriftelijk antwoord.

Hoe indienen?

Verzoekschrift gemeente- of OCMW-raad

Wat?

Je kan schriftelijk aan de gemeente- of OCMW-raad vragen om bepaalde onderwerpen te behandelen. De voorzitter plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende raad.

Voorwaarden?

Vragen mogen niet:

  • onredelijk of te vaag geformuleerd zijn
  • louter een mening en geen concreet verzoek zijn
  • anoniem zijn (zonder naam, voornaam of adres)
  • in beledigend taalgebruik worden gesteld

De voorzitter doet deze beoordeling. Hij kan de indiener om een nieuw geformuleerd verzoekschrift vragen zodat het wel geagendeerd kan worden op de raad.

Wanneer indienen?

De voorzitter plaatst het verzoekschrift op de agenda van de eerstvolgende gemeente- of OCMW-raad als het verzoekschrift minstens 14 vrije dagen voor de vergadering werd ontvangen.

Heb je het verzoekschrift later ingediend? Dan komt het op de agenda van de volgende raad.

Behandeling van de vraag

De gemeenteraad kan de verzoekschriften naar het college van burgemeester en schepenen of naar een gemeenteraadscommissie verwijzen voor onderzoek. De OCMW-raad kan verzoekschriften naar het Vast Bureau verwijzen.

De verzoeker of - als het verzoekschrift door meer personen ondertekend is - de eerste ondertekenaar van het verzoekschrift, kan worden gehoord door de gemeente- of OCMW-raad of een gemeenteraadscommissie. De verzoeker kan zich laten bijstaan door een persoon naar keuze.

De gemeente- of OCMW-raad verstrekt binnen drie maanden na de indiening van het verzoekschrift een gemotiveerd antwoord aan de verzoeker.

Binnen 6 maanden kan er geen verzoekschrift worden ingediend over hetzelfde onderwerp door dezelfde persoon of personen.

Hoe indienen?