Deel deze pagina

Verwaarlozing woning of gebouw

Wat is verwaarlozing?

Een woning/gebouw wordt als verwaarloosd beschouwd, als de woning of het gebouw ernstige gebreken of tekenen van verval vertoond aan zowel de constructie zelf als aan de buitenomgeving.

Register verwaarloosde woningen en gebouwen

Op 23 december 2016 - Codex Vlaanderen besliste het Vlaams parlement om het beleid rond het bestrijden van verwaarlozing volledig aan de gemeenten toe te vertrouwen. Die Vlaamse inventaris en heffingsplicht is op 1 januari 2017 volledig stopgezet.

Hoe wordt verwaarlozing vastgesteld?

Aan de hand van meldingen van de burger, politie of door de controle op de leegstand, worden panden gecontroleerd op verwaarlozing.

De verwaarlozing wordt vastgesteld aan de hand van een technisch verslag. Er wordt vervolgens een administratieve akte opgemaakt op basis van dit verslag. De aanwezigheid van een gebrek is een indicatie van verwaarlozing. Er is sprake van verwaarlozing als er minimaal 5 indicaties aanwezig zijn.

Wat zijn de gevolgen?

Eens de woning/het gebouw opgenomen is in de inventaris van de verwaarloosde woningen en gebouwen, is het mogelijk dat je een heffing ontvangt (eerste jaar: 1.200 euro voor een woning/gebouw).

Onder bepaalde voorwaarden kan de administratie een vrijstelling van heffing verlenen. Deze vrijstellingsmogelijkheden zijn opgenomen in het gemeentelijk reglement onder artikel 12.

Dien een vrijstellingsaanvraag in bij de dienst Omgeving aan de hand van het aanvraagformulier: vrijstelling heffing verwaarlozing (pdf) en de nodige bewijsstukken.

Hoe kan ik in beroep gaan?

Binnen 30 dagen na ontvangst van de administratieve akte (waarin de vaststellingen zijn opgenomen) kan je beroep hiertegen indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Brusselsestraat 25, 1840 Londerzeel.

Het college van burgemeester en schepenen beslist binnen 90 dagen of het je beroep gegrond acht of niet. Wordt het beroep niet aanvaard? Dan wordt de woning opgenomen in het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen op datum van administratieve akte.

Schrappen uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen

Een woning of een gebouw wordt uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen geschrapt, wanneer de zakelijk gerechtigde bewijst dat de woning of het gebouw geen indicaties van verwaarlozing meer vertoont die in het technisch verslag zijn opgenomen.

Een woning of een gebouw kan geschrapt worden uit het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, als er kan bewezen worden dat de woning of het gebouw minder dan 5 indicaties van verwaarlozing vertoont (opgenomen in het technisch verslag en toegevoegd aan de administratieve akte). In geval van sloop moet alle puin opgeruimd zijn.

Een verzoek tot schrapping moet schriftelijk en met een beveiligde zending aangevraagd worden.

De bewijslast ligt bij de zakelijk gerechtigden.

Reglement: verwaarloosde woningen en gebouwen - registratie en belasting (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 2021.
Gepubliceerd op de website op 27 januari 2021.

Reglement: opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van ongeschikt en of onbewoonbaar verklaarde woningen (2020-2025) (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 17 december 2019.
Gepubliceerd op de website op 19 december 2019.