Deel deze pagina

Vergunning nacht- en automatenwinkels

Aanvraag vestigingsvergunning

In Londerzeel wordt het aantal nacht- en automatenwinkels waar alcohol wordt verkocht, beperkt.

De reden hiervoor is dat dergelijke zaken mogelijk hinder (op vlak van geluid, mobiliteit, sluikstorten, vandalisme,…) kunnen veroorzaken voor omwonenden.

Wil je een automatenwinkel waar alcohol wordt verkocht of een nachtwinkel starten? Dan moet je een vestigingsvergunning aanvragen.

Een vestigingsvergunning is een voorafgaande vergunning voor het vestigen van een nachtwinkel of automatenwinkel verleend door het college van burgemeester en schepenen.

Een automatenwinkel is een bedrijfsruimte waar enkel algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen verkocht worden. Dit gebeurt door middel van een of meerdere toestellen die na het inwerpen van een geldstuk, penning of het invoeren van een bankkaart de producten overmaakt.

Alcohol is elke drank of product waarvan het effectief alcoholvolumegehalte hoger is dan 0.5% vol.

Een nachtwinkel is iedere vestigingseenheid:

  • met een netto verkoopoppervlakte die niet groter is dan 150 m²
  • die geen andere activiteiten uitoefent dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
  • die op duidelijke en permanente manier de vermelding “nachtwinkel” draagt

Reglement nacht- en automatenwinkels (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 september 2017.
Gepubliceerd op de website op 27 september 2017.

Overwegingen bij de vergunningsverlening

De vergunning kan worden geweigerd op grond van de ruimtelijke ligging, sociale draagkracht, handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust.

Ruimtelijke ligging van de handelszaak en sociale draagkracht

Het aantal vestigingen mag de sociale draagkracht van het gebied niet overschrijden.

De sociale draagkracht van automatenwinkels waar alcohol wordt verkocht en nachtwinkels in de gemeente Londerzeel bedraagt 1 per begonnen schijf van 10.000 inwoners. Mits motivering kan hiervan afgeweken worden.

De handhaving van de openbare orde, veiligheid en rust

Hiervoor baseert het college van burgemeester en schepenen zich op een advies van de politie over de mogelijke verstoring van de openbare orde, veiligheid en rust door de handelszaak en ook over eventuele aanbevelingen om deze verstoring te voorkomen.

Hoe aanvragen?

De vestigingsvergunning is locatiegebonden en geldt enkel voor die automatenwinkel waar alcohol wordt verkocht of die nachtwinkel. Voor elke nieuwe of extra vestiging moet je een aparte aanvraag indienen.

Het item "sociale draagkracht" wordt bepaald voor automatenwinkels waar alcohol wordt verkocht en nachtwinkels samen. Deze bedraagt in Londerzeel 1 per begonnen schijf van 10.000 inwoners.

Gezien er al twee entiteiten (een automatenwinkel en een nachtwinkel) in Londerzeel bestaan, is de Londerzeelse markt voorlopig verzadigd. Hou hier rekening mee bij het indienen van een dossier.

Vraag de vergunning aan via:

Verval van de vestigingsvergunning

De vestigingsvergunning vervalt automatisch:

  • bij wijziging van de uitbater
  • als de zaak gedurende langer dan zes maanden (onafgebroken) niet wordt uitgebaat
  • bij faillissement
  • bij gerechtelijke verzegeling
  • wanneer de handelsruimte een functiewijziging ondergaat en/of wanneer de bedrijfsactiviteit die er wordt uitgevoerd geen automatenwinkel waar alcohol wordt verkocht of nachtwinkel meer is

Bij een stopzetting ben je verplicht om dit te melden aan het college van burgemeester en schepenen.

Toezicht en sancties

Bij een overtreding van het reglement kan de burgemeester de zaak sluiten.