Deel deze pagina

Aanpassing van het geslacht

Transgenders kunnen sinds 1 januari 2018 ook zonder medische voorwaarden hun geslachtsregistratie en voornaam officieel laten aanpassen op de akten van de burgerlijke stand en in het bevolkingsregister.

Wie ervan overtuigd is dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit, kan de aanpassing van zijn of haar geslacht op de akten aanvragen.

Er zijn geen bijkomende voorwaarden voor:

 • meerderjarige Belgen
 • ontvoogde minderjarige Belgen of vreemdelingen die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven
 • minderjarigen ouder dan 16 jaar kunnen de geslachtregistratie in de geboorteakte laten aanpassen als zij daarbij zijn bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten dan ook een verklaring afgeven van een kinder- en jeugdpsychiater die bevestigt dat het gaat om een vrije en bewuste keuze.

De procedure bestaat uit twee stappen.

Stap 1: aangifte

De transgender persoon doet aangifte van de wens om officieel van geslacht te veranderen bij de dienst Burgerzaken van de gemeente of stad waar hij of zij is ingeschreven in het bevolkingsregister.

Maak een afspraak.

Hoe gebeurt deze aangifte?

 • Overhandig een verklaring waarin staat dat:
  • je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met jouw innerlijk beleefde genderidentiteit.
  • je wenst dat dit administratief en juridisch wordt aangepast.
 • De dienst Burgerzaken informeert je over het verdere verloop van de procedure en de gevolgen en neemt akte van de verklaring.
 • Je ontvangt hiervan een ontvangstbewijs waarin verwezen wordt naar de brochure over de administratieve en juridische gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Stap 2: opmaak van de akte

Minimum drie en maximum zes maanden na de eerste aangifte kom je een tweede keer naar dezelfde dienst Burgerzaken en bevestig je jouw eerste verklaring.

Maak een afspraak.

Hoe gebeurt de opmaak van de akte?

 • Overhandig een tweede verklaring die:
  • je eerdere overtuiging bevestigt
  • bevestigt dat je je bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen en van het onherroepelijke karakter van de aanpassing van de geslachtsregistratie.

Daarna volgt de opmaak van de akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie.

Aanpassing van de voornaam

Wie ervan overtuigd is dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit, kan de aanpassing van de voornaam aanvragen.

Er zijn geen bijkomende voorwaarden voor:

 • meerderjarige Belgen
 • personen zonder nationaliteit of erkende vluchtelingen
 • minderjarige Belgen ouder dan 12 jaar kunnen de procedure zelf starten, mits bijstand van hun ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger

De procedure bestaat uit 2 stappen.

Stap 1: de aanvraag

De transgender persoon moet via een gewone of aangetekende brief de aanvraag indienen.

Heeft de aanvraag betrekking op een minderjarige (jonger dan 18 jaar)? Dan moet de aanvraag ondertekend zijn door de aanvrager zelf en de beide ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe?

Vermeld duidelijk welke aanpassing(en) van de voorna(a)m(en) je wenst en wat er moet gebeuren met andere voornamen (behouden of niet, in welke volgorde,...?). De gekozen voorna(a)m(en) moet(en) in overeenstemming zijn met deze overtuiging. (Het kan ook gaan om een neutrale voornaam.)

De volgende documenten zijn vereist bij de aanvraag:

 • letterlijk afschrift (geen uittreksel) van de geboorteakte 
 • bewijs van woonst (recent)
 • bewijs van de Belgische nationaliteit (of een bewijs van het CGVS dat bevestigt dat de persoon erkend vluchteling of een persoon zonder nationaliteit is)
 • uittreksel uit het strafregister (model 1)
 • verklaring op eer van de aanvrager die bewijst dat de persoon de overtuiging heeft dat het geslacht vermeld in zijn of haar akte van geboorte niet overeenkomt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit. 

Stap 2: registratie en overschrijving

Het registratierecht voor de procedure voornaamsverandering bedraagt 49 euro.

De voornaamsverandering heeft uitwerking vanaf de overschrijving van het ministerieel besluit in de akten van de burgerlijke stand.