Deel deze pagina

Taken gemeente- en OCMW-raad

Gemeente- en OCMWraad

Samenstelling

De gemeenteraad telt in Londerzeel 25 leden. Diezelfde 25 leden vormen ook de OCMW-raad. De schepenen en de burgemeester maken hiervan deel uit.

Meer informatie over het volledige verloop van een gemeenteraads- en OCMW-raadszitting staat in hun huishoudelijke reglementen.
 
 • beginselen
 • gedragsregels
 • richtlijnen
 • principes

Deze dienen als leidraad voor de gemeenteraadsleden bij de uitoefening van hun mandaat en bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.

Taken en bevoegdheden gemeenteraad

De gemeenteraad wil op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. 
 
De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid en kan daarvoor algemene regels vaststellen. Daarnaast is de gemeenteraad bevoegd voor alles wat door wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten aan dit orgaan is toevertrouwd.
 
Zonder volledig te zijn, zijn dit de belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad:
 • vaststellen van de beleidsrapporten
 • vaststellen van gemeentelijke reglementen
 • oprichten van een of meerdere gemeenteraadscommissies, adviesraden en overlegstructuren
 • vaststellen van gemeentebelastingen en vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan
 • goedkeuren van de beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
De volledige lijst van bevoegdheden van de gemeenteraad zijn opgenomen in artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur.
 
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 januari 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 22 maart 2016 en 24 mei 2016.
Gepubliceerd op de website op 25 mei 2016.

Taken en bevoegdheden OCMW-raad

Net zoals de gemeenteraad bepaalt de OCMW-raad het beleid van het OCMW en kan deze daarvoor algemene regels vaststellen. Daarnaast is de OCMW-raad bevoegd voor alles wat door wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten aan dit orgaan is toevertrouwd.

Zonder volledig te zijn, zijn dit de belangrijkste bevoegdheden van de OCMW-raad:

 • vaststellen van de beleidsrapporten
 • vaststellen van de reglementen
 • oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen
 • goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten

De volledige lijst van bevoegdheden van de OCMW-raad zijn opgenomen in artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur.