Deel deze pagina

Taken College en Vast Bureau

Het dagelijkse bestuur van de gemeente is op politiek vlak in handen van het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau.

Dit omhelst onder meer de volgende taken voor:

College van burgemeester en schepenen

 • voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad
 • beheer van de inrichting en de eigendommen van de gemeente
 • toezicht houden op de boekhouding
 • gemeentewerken leiden
 • bouwvergunningen verlenen
 • rechtsgedingen van de gemeente voeren
 • de beslissingen uitvoeren van de gemeenteraad en de hogere overheden (provincie, federale of Vlaamse overheidsdiensten)
 • ...

Vast Bureau:

 • voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • beheer over de inrichtingen en eigendommen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • het aanstellen en het ontslaan van het personeel, alsook de sanctie- en tuchtbevoegdheid ten aanzien van het personeel, onder voorbehoud van de bevoegheid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de gevallen waarin die bevoegdheid door of krachtens de wet of het decreet aan de raad voor maatschappelijk welzijn is opgedragen
 • het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de raad voor maatschappelijk welzijn
 • het voeren en vaststelling van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
 • de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het vast bureau voorbehoudt
 • de daden van beschikking:
  1. over roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen
  2. over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de raad voor maatschappelijk welzijn bevoegd blijft
 • het vertegenwoordigen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en de beslissingen over het in rechte optreden names het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • ...

Een gedetailleerde uiteenzetting over de werking en de bevoegdheden van het College van burgemeester en schepenen en het Vast Bureau is te vinden in het decreet over het lokaal bestuur (Vlaamse Codex).

College en Vast Bureau