Deel deze pagina

Stedenbouwkundige verordeningen

Wat?

Stedenbouwkundige verordeningen (vroegere bouwverordeningen) omvatten de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor de gemeente, de provincie of het Vlaams gewest. De verordeningen hebben steeds betrekking op de ruimtelijke ordening. Een verordening wordt opgesteld door het Vlaams Gewest, het Provinciebestuur Vlaams Brabant of het gemeentebestuur.

Gemeentelijke verordening voor aanhogingen

Een voorbeeld van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening is de Londerzeelse verordening voor aanhogingen. Deze verordening bepaalt dat je in Londerzeel voor elke reliëfwijziging een aanvraag tot omgevingsvergunning moet indienen.

Deze verordening werd ingevoerd omdat Londerzeel te kampen heeft met wateroverlast. Zonder deze duidelijke vergunningsplicht heeft het gemeentebestuur geen controle over aanhogingen en kan het dus ook niet op deze manier ingrijpen tegen wateroverlast.

Andere verordeningen

  • algemene bouwverordening wegen voor voetgangersverkeer (29 april 1997)
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (5 juni 2009)
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (5 juli 2013)
  • gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven (8 juli 2015)
  • provinciale stedenbouwkundige verordening 'Overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen' (19 december 2012)
  • provinciale stedenbouwkundige verordening verhardingen (12 september 2014)
  • gemeentelijke verordening 'Ophogingen van terreinen' (22 oktober 2002)