Gerelateerde foto's

Deel deze pagina

Renovatie zwembad door Sportoase nv

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst

De gemeenteraad heeft op 26 april 2016 de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Londerzeel en de groep Sportoase nv goedgekeurd voor de renovatie van het zwembad en de bouw van een tweede sporthal op de sportsite in de Lijsterstraat. 

Op 20 juni 2016 werd de samenwerkingsovereenkomst met Groep Sportoase nv ondertekend.

Kostprijs project

De kostprijs bedraagt 16.500.000 euro, een investering die gedragen wordt door de groep Sportoase. Verder zorgt Sportoase nv voor het ontwerp, de bouw en de uitbating gedurende 30 jaar van de volledige sportsite.

Over 30 jaar betaalt de gemeente jaarlijks 1.040.000 euro aan Sportoase. Dit betekent een aanzienlijke besparing op het huidige exploitatieverlies van ruim 1.300.000 euro. Samen met het stopzetten van de huur van sporthal Blauvenne, daalt de kost voor sportinfrastrucuur in de komende 30 jaar met ongeveer 20%.

Ontwerp en planning

Recreanten, scholen en clubs zullen in de toekomst kunnen genieten van een nog ruimer aanbod aan sportfaciliteiten. 

Voor de gemeentelijke bijdrage realiseert Sportoase nv een ambitieus programma:

 • volledige renovatie van het bestaande bad en huidige sporthal
 • bouw van een instructiebad met beweegbare bodem en nieuwe kleedkamers
 • oprichting van een bijkomende sporthal

Groep Sportoase nv voorziet ook een cafetaria met zicht op het sportgebeuren, wellnesszone, kantoorruimte, gevechtsportzaal, danszaal, indoor cyclingzaal en fitnessruimte.

De samenwerkingsoverkomst bevat een aantal technische bepalingen rond zakelijke rechten, onderhoud, personeel en financiële randvoorwaarden. Daarnaast staan er zaken in die onze inwoners, verenigingen en scholen aanbelangen:

 • beschikbaarheid van het zwembad voor school- en clubzwemmen
 • mogelijkheden voor school- en clubevenementen
 • verplichte openingsuren van het complex
 • vastgestelde maximumtarieven voor inwoners, scholen en clubs van Londerzeel

Sportoase werkt momenteel aan de opmaak van de definitieve bouwplannen. Deze plannen worden vóór het indienen van de bouwaanvraag voorgelegd aan de buurtbewoners.

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van de buurtbewoners wordt de vraag naar meer parkeerruimte - zonder te raken aan de groene omgeving - meegenomen door de ontwerpers.

Ook de overname van het gemeentepersoneel krijgt bij het verder overleg bijzondere aandacht.

Infotentoonstelling en rondetafelgesprek

Op dinsdag 30 augustus 2016 organiseerden Londerzeel en Sportoase NV een infomarkt over de vernieuwing van het Sportcomplex.

De geschiedenis van het sportcomplex, de redenen achter de vernieuwing en de verbouwingen werden toegelicht in de infotentoonstelling over de renovatie van het zwembad en sportcomplex Londerzeel - Sportoase (pdf).

De informatiepanelen en de plannen voor de bouw verhuisden na de infomarkt naar Bib Londerzeel. Daar kunnen ze bekeken en bestudeerd worden. Mail je vragen of opmerkingen naar cultuur@londerzeel.be.

 Op donderdagavond 27 oktober 2016 werd ook een rondetafelgesprek georganiseerd.

Tewerkstelling personeel

Het zwembadpersoneel (redders, kassapersoneel en poetspersoneel) wordt tijdens de renovatie van het zwembad tewerkgesteld binnen andere gemeentelijke diensten. Het poetspersoneel wordt tewerkgesteld in de gemeentelijke basisscholen, GTIL, Academie en de andere gemeentelijke sporthallen.

Vergunningen

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 5 januari 2017 de milieuvergunning verleend voor een periode van 20 jaar. Aan deze milieuvergunning zijn enkele bijzondere voorwaarden verbonden:

 • voldoende parkeerplaatsen voor schoolbussen
 • aanleg van een groenscherm in streekeigen groen op de parking en de aanpalende percelen
 • realisatie van de aanbevelingen uit de mobiliteitstoets van 6 december 2016
 • behoud van de circulatie van en naar de parking van het vernieuwde sportcomplex.

Het Vlaams gewest heeft op 16 februari 2017 de stedenbouwkundige vergunning voorwaardelijk afgeleverd. De voorwaarden gaan vooral over het respecteren van de ingediende adviezen van brandweer, Astrid-telecommunicatie, toegankelijkheidswetgeving, archeologie en milieu.

De gemeente Londerzeel heeft de vergunningsverlening ter plaatse uitgehangen.

Addendum samenwerkingsovereenkomst

De gemeenteraad keurde op 25 april 2017 het addendum (extra bijlage van de samenwerkingsovereenkomst) goed voor het project van Sportoase.

Het bevat onder meer een aantal bijkomende investeringen die het recreatief gedeelte en het zwembad aantrekkelijker maken en ook financiële optimalisaties die de gemeente een besparing opbrengen zoals o.a.:

 • voordelige rentevoet
 • inbreng van Vlaamse subsidies
 • bijsturing van provisies
 • tarieven voor inwoners, Londerzeelse scholen en clubs

Recht van opstal

Een overeenkomst "recht van opstal" is nodig om aan Sportoase - de bouwheer voor het zwembad- en sporthalproject - een juridische zekerheid te bieden aangezien er wordt gebouwd op eigendom van het gemeentebestuur.

Het opstalrecht zelf is voor een duur van dertig jaar toegestaan. Na afloop van deze periode komt het eigendomsrecht van de betrokken percelen opnieuw volledig in handen van het gemeentebestuur.

Bedrijvigheid van start

De gemeentelijke diensten hebben de lokalen van de sportsite ontruimd. Daarna kregen de jeugdverenigingen nog de gelegenheid om een keuze te maken uit de laatste, achtergebleven voorwerpen die ze konden recupereren voor hun lokalen.

De inrichting van de werf werd uitgetekend en wordt opgesteld volgens de gegeven instructies. Hierbij werd zo veel mogelijk rekening gehouden met de speelpleinwerking en de bouw van de kleuterschool van de Lijsterstraat.

Op maandag 7 augustus begon aannemer MAES in opdracht van Sportoase met de renovatiewerken/nieuwbouw aan het sportcomplex in de Lijsterstraat.

Eerst staan voorbereidende werken gepland (beperkte lawaai- en verkeershinder): 

 • plaatsen van de werfketen
 • uitvoeren van kleine graafwerken voor sonderingen
 • kleinere afbraakwerken in het gebouw
 • rondgang asbestinventaris
 • proefopgravingen voor nutsleidingen

Vanaf maandag 21 augustus tot begin oktober 2017 volgen dan de grote afbraakwerken. Aannemer MAES brengt containers af en aan de site van het sportcomplex. Daarna starten de ruwbouwwerken.

Volgens de huidige planning is het zwembad gesloten tot 1 januari 2019.

Digitale nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het project en de voortgang van de werken en schrijf je in op de nieuwsbrief: renovatie sportcomplex door Sportoase!

De digitale nieuwsbrieven liggen ook in papieren versies in de bibliotheek, het Administratief Centrum en bij de afdeling Grondgebiedszaken.