Deel deze pagina

Project Egmontsite

afbakening project Egmont

Over het binnengebied Egmont

Intenties sanering site

Inspraak voor omwonenden

Jouw mening over de Egmontsite

Resultaten enquête

Visienota

Haalbaarheidsonderzoek visienota

RUP Woonlagen

Terugkoppeling naar de belanghebbenden

RUP-procedure

Over het binnengebied Egmont

De Egmontsite is gelegen in Londerzeel centrum, tussen de Kerkstraat, Kerkhofstraat, Gildenstraat en Markt.

Het grootste deel (eigendom Verbelen), gelegen aan de Kerkhofstraat, was vroeger een garagewerkplaats voor het herstellen en onderhouden van auto’s en vrachtwagens, gekend als “de garage van De Platte”.

Eind jaren ‘80 werd deze activiteit stopgezet en heeft de garage enkele jaren leeggestaan. Nadien vond grootwarenhuis EDA zijn plek op het gedeelte gelegen aan de Kerkhofstraat en Gildenstraat. In de tweede helft van de jaren '90 werd dit omgevormd tot de fitness Fitality Club (sinds 2013 in eigendom van nv Diepensteyn).

Het centrale gedeelte is sinds 2007 eigendom van de Gemeente Londerzeel (na uitkoop eigenaar Verbelen), nadat er ook begin jaren '90 al enkele woningen (o.a. in de Gildenstraat) werden aangekocht. In afwachting van een totaalproject werd er een tijdelijke openbare parking ingericht. De Gemeente Londerzeel verwierf ook in 2009 nog enkele achtertuinen van woningen in de Gildenstraat.

Het deel gelegen aan de Kerkstraat (horecazaken Café Egmont en Den Grooten Hert en de bijhorende terrassen) is eigendom van de nv Diepensteyn.

Nu is ongeveer 55 are van de Egmontsite in handen van nv Diepensteyn. De Gemeente Londerzeel bezit ongeveer 35 are - ongeveer 40% van de site.

Intenties sanering site

Op woensdag 9 juli 2014 ondertekenden de Gemeente Londerzeel, nv Diepensteyn en Eupraxis, en Fitality Club Londerzeel de intentieverklaring voor het binnengebied Egmont en de buitensportsite Schaselberg.

Hiermee wordt de eerste stap gezet naar de sanering van Egmont (en de verdere uitbouw van de sportfaciliteiten op Schaselberg). De volgende maanden werden deze intenties verder verfijnd om zo te komen tot meer concrete plannen.

De intentieverklaring bevestigt het volgende:

 • verhuis van Fitality Club Londerzeel van de Egmontsite naar Schaselberg als er voldaan wordt aan enkele voorwaarden
 • verkoop van de gronden van het gemeentebestuur Londerzeel aan nv Diepensteyn en Eupraxis (of een derde partij aangeduid door deze laatsten) als er overeenstemming bereikt is over de invulling van het project
 • beperking van de oppervlakte voor bewoning tot 8.000 m2 bruto
 • ruimte voor parkeren, openbaar groen en/of speelruimte en met eventueel ook ruimte voor horeca en/of handel
 • geen fitnessclub of bibliotheek
 • uitwerken van een volumestudie (het bekijken van de mogelijkheden op een bepaald stuk grond) die voldoende draagvlak heeft bij de omwonenden.
 • geen afwijking van het aantal bouwlagen (verdiepingen), maar de Gemeente Londerzeel bepaalt op korte termijn wel of het aantal woonlagen van 2 naar 3 gaat. Indien nodig wordt een RUP opgesteld.

Het is ook de wens van de Gemeente Londerzeel dat het woonproject op de Egmontsite zich (deels) richt op zorgvragende personen, zeker gezien de nabijheid van het OCMW. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met toegankelijkheid en met de mobiliteit.

Het betrekken van de bewoners bij de uitwerking van de Egmontsite maakt een essentieel deel uit van de afspraken.

Inspraak voor omwonenden

Kort na de goedkeuring van de intentieverklaring werd een klankbordgroep samengesteld. Eind 2014 besloot het college van burgemeester en schepenen om de inspraakmogelijkheden open te trekken naar de ruimere bevolking. Zij doet hiervoor beroep op het communicatiebureau Common Ground, dat zal helpen bij het stroomlijnen van dit gemeentelijk inspraakproces.

Hoe verloopt de inspraak?

 • bevraging van de ruime omgeving rond thema’s als openbaar domein, mobiliteit en beeldkwaliteit.
 • oprichting van een werkgroep (met mandatarissen, ambtenaren en inwoners) om de visie over het binnengebied Egmont rond deze thema’s verder te verfijnen.
 • opstart van de procedure van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat zal gelden voor een gedeelte van het centrum en met organisatie van een inspraakronde.

Het definitieve ontwerp van ontwikkeling zal afgetoetst worden aan de goedgekeurde visietekst.

Jouw mening over de Egmontsite

De Gemeente Londerzeel wil zowel de omwonenden van Egmont als alle inwoners van Londerzeel zo ruim mogelijk bevragen over de toekomst van het binnengebied. Dit gebeurde in het voorjaar van 2015 via een:

Resultaten enquête

De resultaten van de bevraging werden verwerkt en besproken door een werkgroep van een 10-tal personen. Deze werkgroep bestaat uit een afvaardiging van beleidsmensen, uit de adviesraden, uit de klankbordgroep en uit inwoners van Londerzeel.

Meer dan 350 personen hebben de enquête over de Egmontsite ingevuld. De Gemeente Londerzeel wenst alle deelnemers dan ook te danken.

Op donderdag 9 juli 2015 kwam de werkgroep samen om de resultaten in verband met de thema’s openbaar domein en mobiliteit te bespreken. Lees alle resultaten in het rapport: enquête Egmontsite, mobiliteit en duurzaamheid (pdf – 2.36 MB).

Een overzicht van de meest uitgesproken resultaten over de Egmontsite en het deel mobiliteit:

 • 7,5/10 kiest ervoor ook winkels te integreren – 2,5/10 wil meer woonentiteiten
 • 7,5/10 kiest voor meer kleine woonentiteiten – 2,5/10 kiest voor grote woningen (3 of meer slaapkamers)
 • 8,5/10 kiest voor een open vorm (toegankelijk voor iedereen) – 1,5/10 kiest voor een gesloten ontwikkeling (privaat karakter)
 • 7,5/10 kiest voor openbaar domein om te gebruiken – 2,5/10 kiest voor openbaar domein om naar te kijken
 • 7,5/10 kiest voor een invulling met water (fontein, wadi…) – 2,5/10 kiest voor kunst
 • 7/10 kiest voor een multifunctioneel plein – 3/10 kiest voor een maximale invulling met groen
 • 7/10 kiest voor alternatieve zit/speeltoestellen – 3/10 kiest voor traditionele speeltoestellen
 • 8/10 kiest voor een architectuurspel - 2/10 kiest voor sobere eenvormigheid
 • Er is een duidelijke voorkeur voor natuurlijk groen met op de tweede en derde voorkeurplaats kleurrijke beplanting en solitaire bomen.
 • Op de vraag naar welke soort activiteiten aan bod kunnen komen op het openbaar domein van de Egmontsite is er een voorkeur voor verblijfsmogelijkheden (bv. banken), horeca, recreatie en cultuur (activiteiten). In mindere mate komt ook ambulante handel (markt of standjes) en een fietsenstalling naar voren.
 • 4,5/10 is bereid na te denken over mogelijke acties en maatregelen om Londerzeel ook voor toekomstige generaties aantrekkelijk te maken en te houden – 4/10 is niet bereid
 • Deelnemers waren vooral geïnteresseerd in de thema’s mobiliteit en openbaar groen
 • Binnen 5 jaar willen de deelnemers vooral hun woning isoleren en herstellings- en renovatiewerken uitvoeren (mits financiële middelen) – al duidden de meesten “overige werken” aan.
 • 6/10 vindt 50 km/u een goede snelheid en kan zich daar ook aan houden
 • 5/10 vindt dat de politie meer snelheidscontroles mag uitvoeren.
 • 6,5/10 kiest voor een autoluw binnengebied – 3,5/10 kiest voor toegankelijkheid
 • 5/10 kiest zelfs voor een autoluw dorpscentrum – 3/10 niet
 • 5,5/10 verkiest parkeergelegenheid boven groen – 4,5/10 kiest voor groen
 • 4/10 zou een bestaande parkeerplaats opofferen voor fietsenstallingen of groen – 4/10 kiest voor een parkeerplaats
 • 6/10 vindt dat er niet genoeg fietsstallingen zijn in het dorpscentrum
 • 5/10 voelt zich niet veilig op de fiets – 2/10 voelt zich veilig op de fiets
 • 4,5/10 vindt de voetpaden in Londerzeel niet comfortabel om te wandelen – 2,5/10 vindt van wel
 • 3/10 vindt dat er voldoende parkeerplaatsen voorhanden zijn - 5/10 vindt dit niet (2/10 duidde “neutraal” aan)
 • 7/10 vindt kleine wegjes voor voetgangers belangrijk
 • 8/10 maakt voor verplaatsingen binnen de gemeente geen gebruik van het openbaar vervoer
 • 6,5/10 vindt het niet erg om 5 minuten te wandelen naar een gratis parkeerplaats (langparkeren) - 2/10 vindt dit wel een probleem.
 • 4/10 vindt de parkeerschijf een goed werkend parkeersysteem - 2/10 vindt dit niet.
 • 3/10 vindt dat het centrum goed te bereiken is met de bus - 1,5/10 vindt dit niet (- 5,5 duidde “neutraal” aan)

Visienota

Randvoorwaarden ontwikkeling Binnengebied Egmont:

Een werkgroep van beleidsmensen en burgers heeft de resultaten van de enquête omgezet in een visienota. Deze bepaalt de voorwaarden voor de ontwikkeling van het binnengebied.

De voornaamste voorwaarden zijn een verhouding van 2/3 open ruimte en 1/3 bebouwde ruimte. Daarbij moet de open ruimte ingevuld worden met een activiteitenplein gecombineerd met natuurlijk groen, speelruimte, een waterelement,…

Er werd gekozen voor een ‘open’ ontwikkeling. Daardoor is het binnengebied niet alleen iets voor de bewoners van het gebied zelf, maar uitnodigend voor alle inwoners van het dorp en bezoekers.

Het binnengebied zelf wordt autoluw tot autovrij, maar aan de randen worden openbare parkings voorzien (juiste aantal nog te bepalen in functie van het mobiliteitsplan). Uiteraard wordt – zoals steeds - opgelegd dat er ondergrondse parking moet worden voorzien voor de bewoners (1,5 parking per wooneenheid) en moet de privacy gerespecteerd worden. Tot slot wordt aandacht gevraagd voor fietsers, door het voorzien van een doorsteek voor trage weggebruikers en voldoende fietsstallingen.

Daarnaast wordt uitgegaan van 3 lagen, waarbij zeer plaatselijk kan gespeeld worden met de hoogte, maar het gemiddelde mag nooit meer zijn dan 3 lagen.

In de voorziene bebouwing worden verschillende types en groottes van woonentiteiten voorzien, zodat een gemengd publiek wordt aangetrokken, met specifieke aandacht voor senioren en eenoudergezinnen.

Ook wordt gevraagd om eveneens andere bestemmingen mogelijk te maken, zoals horeca en winkels.

De gemeenteraad keurde op 22 september 2015 deze krijtlijnen voor de ontwikkeling van het binnengebied Egmont goed. Op basis van deze visienota (pdf) ging de ontwerper in 2016 aan de slag, met als opdracht het maken van een ontwerp dat aan deze voorwaarden voldoet en kwaliteitsvol is.

Haalbaarheidsonderzoek visienota

De Gemeente Londerzeel overhandigde de visienota aan de private ontwikkelaar/eigenaar (nv Diepensteyn) als randvoorwaarde voor een kwaliteitsvol inbreidingsproject.

De ontwikkelaar heeft samen met zijn ontwerper Bunkerhotel de oefening gemaakt om volgens de randvoorwaarden van de visienota een project uit te werken. Begin 2017 werd het positieve resultaat voorgelegd aan het gemeentebestuur.

Uit dit stedenbouwkundig voorstel blijkt dat de door de werkgroep vooropgestelde eisen wel degelijk uitvoerbaar zijn met als resultaat ruimtelijke kwaliteit.

RUP Woonlagen

Londerzeel bereidt zich ook voor op de toekomst.

Met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Woonlagen wil het bestuur een kwalitatieve verdichting mogelijk maken in de kern van Londerzeel.

Londerzeel ligt (sinds 1977) in het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. Dit bestemmingsplan legt een beperking op van maximaal 2 woonlagen. Dit beperkt de creativiteit van bouwprojecten waardoor er vaak duplexen worden gebouwd. Deze zijn verspreid over twee bouwniveaus, waardoor ze een binnentrap vereisen en minder toegankelijk zijn.

Op basis van het gemeentelijk structuurplan wordt ingezet op kwalitatieve verdichting. Daarom omvat het RUP:

 • bestaande bebouwing in de Kerkstraat, Dorpsstraat, Gildenstraat, Markt en Kerkhofstraat
 • binnengebied Egmont
 • binnengebied Vieremeuleke

De resultaten uit de participatieronde in 2015 waren de basis voor het opstellen van dit RUP.

De visienota werd vertaald in stedenbouwkundige voorschriften, een grafisch plan en een toelichtingsnota.

Dit RUP Woonlagen is bovendien in overeenstemming met het beleid van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant: kwaliteitsvol wonen en tegelijk de groene, open ruimte bewaren. Het RUP maakt het mogelijk om dit in het centrum van Londerzeel te realiseren.

Terugkoppeling naar de belanghebbenden

Eind maart 2016 heeft het college van burgemeester en schepen het voorontwerp van het RUP Woonlagen aanvaard en werd hierover de consultatie opgestart.

In april 2016 gebeurde de terugkoppeling naar de GECORO, Woonadviesraad en de gemeenteraadscommissie Openbare Ruimte.

Ook de klankbordgroep (vereniging van omwonenden van het binnengebied Egmont) en de werkgroep werden op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Tenslotte werd tijdens de verplichte plenaire vergadering ook teruggekoppeld naar de hogere overheid.

Daaruit blijkt dat het voorontwerp verder kon worden uitgewerkt tot een ontwerp van RUP.

RUP-procedure

Het dossier RUP Woonlagen werd voorgelegd aan de gemeenteraad in september 2017 maar werd niet goedgekeurd. Daardoor zal voorlopig ook geen openbaar onderzoek starten.