Deel deze pagina

Niet-Belg: melding verblijf langer dan drie maanden

Wat?

Vreemdelingen die langer dan 3 maanden in Londerzeel willen verblijven, moeten binnen 8 dagen na aankomst persoonlijk naar de dienst Burgerzaken komen.

Als alle documenten in orde zijn, word je ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Wat meebrengen?

  • paspoort met (indien nodig) geldig visum of een identiteitskaart (eID)
  • geboorteakte
  • bewijs ongehuwde staat of huwelijksakte
  • bij scheiding: de echtscheidingsakte
  • bij overlijden van de echtgeno(o)t(e): de overlijdensakte
  • anderstalige documenten moeten vertaald zijn door een beëdigde (Belgische) vertaler in het Nederlands tenzij bij een internationaal model. De handtekening van de vertaler moet gelegaliseerd zijn op de rechtbank van eerste aanleg. De documenten moeten gelegaliseerd zijn op de Belgische ambassade in het land van herkomst of apostille.

Voor wie?

Werknemers

Als onderdaan van de Europese Gemeenschap (EG) kan je een verblijfsvergunning verkrijgen op voorlegging van een werkgeversattest. Voor onderdanen van de nieuwe EG-lidstaten (behalve Malta en Cyprus) gold een overgangsmaatregel tot 30 april 2006.

Als niet-EG-onderdaan moet je in sommige gevallen in het bezit zijn van een arbeidskaart.

Gezinsleden

Echtgenoten, kinderen en ouders kunnen zich onder bepaalde voorwaarden met hun Belgisch gezinslid of met de in België gevestigde niet-Belg herenigen.

Zelfstandigen

Als onderdaan van de Europese Gemeenschap (EG) moet je een bewijs van je zelfstandige beroepsactiviteit voorleggen.

Als niet-EG-onderdaan moet je een beroepskaart en een geldig paspoort met een machtiging tot voorlopig verblijf (visum type D) voor de duur van de beroepskaart voorleggen.

Studenten

Studenten moeten de volgende documenten voorleggen:

  • studiegetuigschrift
  • bewijs van voldoende bestaansmiddelen, studiebeurs of een tenlasteneming

Duurzame relatie

Ook op basis van een duurzame relatie kan je je in België vestigen.

Procedure

Als alle documenten in orde zijn, word je ingeschreven in het vreemdelingenregister.

Als je aan de binnenkomstvoorwaarden voldoet, moet je binnen de 3 maanden een aantal documenten voorleggen.

Bij samenwoonst: je moet binnen 6 maanden een notarieel samenlevingscontract of een verklaring van wettelijke samenwoonst voorleggen.

Kostprijs?

Gratis