Deel deze pagina

Lokaal dienstencentrum: administratief basisdossier

Voorgenomen activiteiten

De voorgenomen activiteiten kan je raadplegen in de meerjarenplanning 2020-2025 op Budget, budgetwijziging en meerjarenplan.

Organisatiestructuur

Feitelijke leiding

De coördinator Burgerzaken, Sociale Dienst en Onderwijs

Verwantschappen en nauwe banden met andere personen

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Code voor goed bestuur

Missie

Het OCMW Londerzeel is een ondernemende organisatie in volle evolutie die volop deel uitmaakt van de Londerzeelse samenleving.

Wij willen de motor zijn van een sociaal verantwoord lokaal welzijns- en ouderenbeleid. Hierbij blijven wij steeds alert voor de maatschappelijke evoluties zodat we acties kunnen ondernemen op maat van iedere doelgroep.

Wij willen duurzame, kwalitatieve, betaalbare en laagdrempelige mogelijkheden bieden zodat elke burger een menswaardig bestaan kan leiden en volwaardig kan deelnemen aan de samenleving op sociaal, economisch en cultureel vlak.

Hiervoor rekenen we op onze competente en integere medewerkers.

Visie

We zorgen voor een klantvriendelijke, professionele en toegankelijke maatschappelijke dienstverlening met de focus op:

Welzijn:

 • We wensen de drempel zo laag mogelijk te houden om een maximale emancipatie, integratie en activatie van individuele hulpvragers - met aandacht voor de zwaksten - in het maatschappelijk leven te bevorderen en hun zelfredzaamheid te stimuleren.
 • We treden curatief en preventief op tegen structurele welzijnsproblemen.

Zorg:

 • We streven naar de uitbouw van een geïntegreerd woonzorgnetwerk.
 • We willen met het aanbieden van externe dienstverlening en van assistentiewoningen ouderen, zieken en mensen met een beperking zo lang mogelijk in hun vertrouwde (en eventueel aangepaste) thuisomgeving ondersteunen, vereenzaming tegengaan en de zelfstandigheid bevorderen.
 • We bieden een modern en nieuw woonzorgcentrum aan waar we “positieve” aandacht schenken en kwaliteitsvolle zorg verstrekken.

Partnerschap:

 • We bouwen een integraal partnerschap uit met de gemeente.
 • We verhogen en verbeteren het aanbod door verregaande samenwerking met het sociale middenveld, vrijwilligers, inwoners en professionele sociale organisaties.
 • We willen de verschillende dienstverleningen op een optimale manier op elkaar afstemmen via de uitbouw van het Sociaal Huis.

Interne organisatie:

 • We kiezen uitdrukkelijk voor de aanwerving, vorming en ondersteuning van bekwame en gemotiveerde medewerkers.
 • We gaan voor een efficiënt, kostenbewust en resultaatsgericht beleid waarin een optimale prijs-kwaliteitverhouding centraal staat.
 • We ontwikkelen instrumenten om de interne en externe communicatie uit te bouwen.

Waarden

We staan voor:

 • integriteit: De relatie met de burger en medewerkers is gebaseerd op eerlijkheid, respect, gelijkwaardigheid, neutraliteit en rechtvaardigheid. Objectiviteit en wederzijds vertrouwen zien wij als basis voor een goede samenwerking.
 • flexibiliteit: Flexibele medewerkers zorgen ervoor dat het OCMW op een efficiënte manier resultaten kan halen.
 • klantgerichtheid: Onze warmmenselijke dienstverlening vertrekt vanuit de noden en behoeften van de burger en biedt oplossingen op maat.
 • organisatieverbondenheid: Geëngageerde medewerkers en beleidsverantwoordelijken werken op een loyale manier samen en houden steeds rekening met het algemeen belang.
 • professionaliteit: In ons streven naar een kwaliteitsvolle maatschappelijke dienstverlening handelen wij steeds met kennis van zaken en nemen wij verantwoordelijkheid voor de genomen beslissingen

Duidelijke bepalingen over bevoegdheden, taakafbakening, rechten en plichten, voorwaarden, samenstelling van de algemene vergadering, raad van bestuur, adviserende comités, directie en andere organen:

Het arbeidsreglement met daarin de deontologische code en de rechtspositieregeling voor het personeel kan je raadplegen op de pagina Solliciteren. 

Het huishoudelijk reglement van de bestuursorganen regelt de praktische werkwijze en de wijze van stemming van deze organen. Deze kan je raadplegen via Reglementen - Bestuur & beleid.

Maatregelen rond transparantie van de structuur, de kwaliteit en het prijsbeleid:

 • jaarrapport organisatiebeheersing: Jaarlijks rapporteert de algemeen directeur over de stand van zaken van de organisatiebeheersing van respectievelijk de gemeente en het OCMW. Dit rapport beschrijft de resultaten en de lopende projecten van de besturen en wordt jaarlijks voorgelegd aan respectievelijk de gemeenteraad en de OCMW-raad. Het wettelijke interne controlesysteem maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid en heeft als doelstelling enerzijds de kwaliteit van de werking en dienstverlening te verbeteren, anderzijds de beleidsdoelstellingen van de organisatie te kunnen opvolgen.
  • kwaliteit van de werking en dienstverlening: voldoen we aan alle verplichte regelgeving? Gaan we correct, nauwkeurig, volledig en tijdig om met de informatie? Zetten we steeds de juiste middelen in? Gaan we integer om met onze financiële middelen?
  • organisatiedoelstellingen: bereiken we onze doelstellingen? Voeren we alles effectief uit? Volgen we alles op? Als dusdanig vertoont het interne controlesysteem linken met de beheers- en beleidscyclus.
 • openbaarheid van bestuur
 • agenda’s en besluiten bestuursorganen

Wijze waarop stakeholders betrokken worden:

Het gemeentebestuur van Londerzeel organiseert inspraak, betrokkenheid en participatie vanwege de burger en doelgroepen ten aanzien van het beleid, de besluitvorming en de dienstverlening via:

Naast bovenstaande inspraakorganen heeft Gemeente Londerzeel de afgelopen jaren een omvangrijke vrijwilligerswerking uitgebouwd onder leiding van een halftijdse vrijwilligerscoördinator in samenwerking met tal van vrijwilligerscoaches. Meer info: Vrijwilligerswerk bij de Gemeente Londerzeel.