Deel deze pagina

Land- en tuinbouwschattingsschade

Schade aan teelt

Je kan beroep doen op de landbouwschadecommissie bij schade aan land- en tuinbouwteelten (in open lucht of onder glas) die je bedrijfsinkomsten aanzienlijk vermindert. Dit kan als de schade wordt veroorzaak door onweer, hagel, overstroming of andere weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter zoals droogte, overvloedige regenval...

Je kan geen beroep doen op de landbouwschadecommissie bij:

 • economische of speculatieve redenen (bv. een teelt wordt omwille van prijsvorming niet tijdig geoogst, waardoor het oogsten onmogelijk wordt)
 • schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg, zoals sproeischade
 • schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen van die teelt op het bedrijf.

Waarom is het belangrijk de schade te laten vaststellen door de commissie?

 • aftrek van de uitzonderlijke beroepsverliezen volgens de regels van de forfaitaire grondslagen van aanslag en vermindering van de onroerende voorheffing
 • eventueel een voorstel tot tussenkomst van het Rampenfonds (wet van 12 juli 1976)
 • bij controle van bijzondere opbrengstverliezen bij producenten die genieten van premies voor bepaalde akkerbouwgewassen

Vaststelling schade

De vaststelling gebeurt door een schattingscommissie die samengesteld is uit:

 • burgemeester of de schepen van Landbouw
 • bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der directe belastingen of zijn gemachtigde
 • gewestingenieur van de buitendienst van de afdeling ‘Structuur en Investeringen’ van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij - buitendienst Vlaams-Brabant
 • landbouwexpert aangesteld door het ministerie
 • landbouwexpert aangesteld door de burgemeester

Het is noodzakelijk de schade vast te stellen op het ogenblik dat de schade wordt veroorzaakt en bij het oogsten.

De eerste vaststelling is nodig om te bepalen of de schade te wijten is aan een plaatselijk uitzonderlijk feit en om de aard van de teelten en de betrokken oppervlakten nauwkeurig vast te stellen.

De tweede vaststelling dient om het definitieve verlies te ramen dat na de schade op het betrokken perceel is geleden.

Als de omvang van de schade kan bepaald worden bij de eerste vaststelling, moet geen tweede vaststelling gebeuren. Ook als er bij de eerste vaststelling een verlies van 100% wordt vastgesteld, is een tweede vaststelling niet vereist.

Hoe aanvragen?

Meld de schade zo snel mogelijk zodat de nodige vaststellingen kunnen gebeuren.

De landbouwschadecommissie tot vaststelling van schade aan teelten is een gemeentelijke commissie. De commissie kan enkel optreden voor percelen op het grondgebied van Londerzeel.

Is een perceel gelegen in verschillende gemeentes? Dan moet je bij de verschillende gemeentelijke commissies een aanvraag te doen.