Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

Publieke inspraak: aanduiding van watergevoelige openruimtegebieden

Omschrijving

Het plan heeft tot doel watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden voor behoud of versterking van het open of groene karakter in functie van waterbeheersing.

Om de mogelijke effecten van het bovenstaande plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota.

In deze nota vind je onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

De kennisgeving heeft als doel alle betrokkenen op de hoogte te brengen van het voornemen om watergevoelige openruimtegebieden aan te duiden. Zij worden uitgenodigd om hun visie te geven op de volledigheid van het geplande onderzoek naar de mogelijke effecten in het MER.

Het is de bedoeling dat er uit de inspraak zoveel mogelijk zinvolle en bruikbare ideeën komen om het onderzoek in de MER te verbeteren en/of te vervolledigen.

Inzage

Je kunt gedurende dertig dagen de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven.

De nota ligt van maandag 30 juli 2018 tot en met donderdag 30 augustus 2018 ter inzage bij:

  • de Dienst Omgeving
  • de initiatiefnemer (Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW), Dokter De Moorstraat 24-26, 9300 Aalst)
  • de dienst Milieueffectrapportage in Brussel

Je kan de kennisgeving ook downloaden op Dossierbank - Mer Vlaanderen onder het nr. PL0256 of op Integraal waterbeleid.

Milieueffecten zijn onder meer effecten op:

  • de gezondheid en veiligheid van de mens
  • op mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen
  • op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid

Vanuit jouw kennis van de omgeving kun je:

  • de milieueffecten aangeven die volgens jou extra onderzocht moeten worden
  • de manier aangeven waarop dat het best kan gebeuren
  • voorstellen formuleren voor mogelijke locatie- of inrichtingsalternatieven

Je wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

Tot en met donderdag 30 augustus 2018 kun je opmerkingen bezorgen aan de Dienst Omgeving, of aan de dienst Milieueffectrapportagebeheer op het onderstaand adres of e‑mailadres. Je kan ook Digitaal inspreken op de kennisgevingsnota - Departement Omgeving.

Je opmerkingen worden verwerkt in de richtlijnen die de dienst Milieueffectrapportage opstelt voor de uitvoering van het plan-MER.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Plan-PL0256
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
mer@vlaanderen.be