Deel deze pagina

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Het decreet van het lokaal bestuur bepaalt dat de oprichtingsakten en statuten van alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waar het bestuur aan deelneemt, moeten gepubliceerd worden op de gemeentelijke website.

In de lijst hieronder staan ook telkens:

  • de taken van het samenwerkingsverband
  • de vertegenwoordiger in de algemene vergadering, stuurgroep,... aangeduid door de Gemeente Londerzeel 

Bestanden met vermelding "niet toegankelijk"

Bij sommige pdf-bestanden staat de vermelding "niet toegankelijk". Dit betekent dat deze door de organisatie waarover ze gaan, niet op zo'n manier werden opgemaakt en ter beschikking gesteld dat blinden, slechtzienden,... deze vlot kunnen raadplegen (Anysurfer-richtlijnen).

Op Toegankelijkheid vind je meer informatie over de toegankelijkheid van deze website. 

3Wplus (Werk en Wonen)

3Wplus werkt aan de ontwikkeling van de regio Halle-Vilvoorde op het vlak van wonen, werken en welzijn. Intergemeentelijk werken levert schaalvoordelen op waardoor knowhow kan worden opgebouwd en ten dienste gesteld worden van de stakeholders.

ABOC

Het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelings- en overlegcomité onderwijs (ABOC) is het overlegorgaan voor vakorganisaties en het schoolbestuur.

  • comité: Mark Verbruggen en Suzy Brugmans

Benedenscheldebekken: bekkenbestuur

Het Benedenscheldebekken omvat het Vlaamse deel van het stroomgebied van de tijgevoelige rivieren van het Schelde-estuarium. In het bekkenbestuur zetelen vertegenwoordigers van het Vlaamse Gewest en vertegenwoordigers van de lokale besturen (provincies, gemeenten en polders).

Blijdorp III

Blijdorp wil een net van voorzieningen uitbouwen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische of emotionele beperkingen in de regio Dendermonde.

CASS

Het Comité van Afgevaardigden van Schoolbesturen van de Scholengemeenschap (CASS) dat de scholengemeenschap van het secundair onderwijs bestuurt. 

  • comité van afgevaardigden: Greet Segers, Mark Verbruggen

Cipal Schaubroeck

Cipal Schaubroeck wil via duurzame cocreatie met klanten innoveren om de digitale transformatie van overheden naar een hoger niveau te tillen.

ECOSO

ECOlogisch en Sociaal Ondernemen (ECOSO) heeft als doel tewerkstelling te creëren en competenties te versterken voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt in een ecologische context. Dit bereikt ECOSO door het uitbaten van acht Kringwinkels (onder andere in Londerzeel), een houtatelier en een fietsenwerking.

Ethias (Gemeentebestuur en OCMW-bestuur Londerzeel)

Ethias is een verzekeringsgroep met bovenaan de holding Vitrufin met als aandeelhouders de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest en de coöperatieve vennootschap EthiasCo. Ethias is de belangrijkste operationele entiteit van de groep omdat deze alle verzekeringsactiviteiten groepeert.

Gemeentelijke holding

De Gemeentelijke Holding is in handen van de gemeenten en provincies en participeerde onder meer in Dexia Holding. Op 7 december 2011 besliste een buitengewone algemene vergadering om de Gemeentelijke Holding te vereffenen. Die vereffening is vandaag nog steeds bezig.

Havicrem

De Intergemeentelijke Vereniging voor Crematoriumbeheer Halle-vilvoorde heeft tot doel het oprichten en besturen van een of meerdere crematoria en een of meerdere intergemeentelijke begraafplaatsen op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant.

Haviland intercommunale

Haviland is een intercommunale voor het arrondissement Halle-Vilvoorde. Haviland ondersteunt de 35 aangesloten gemeenten bij de uitvoering van hun bestuurstaken om de sociale, economische en ecologische ontwikkeling te bevorderen.

IGS Noordrand

Het Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) Noordrand heeft als focus het efficiënter en effectiever aanpakken van gedeelde culturele en maatschappelijke uitdagingen door bovenlokale samenwerking en kennisdeling van culturele actoren met elkaar en met actoren uit andere beleidsdomeinen te stimuleren, te activeren, te faciliteren en te ondersteunen.

Incovo

Incovo is de afvalintercommunale van Londerzeel, Machelen, Meise, Vilvoorde en Zemst. Incovo haalt het afval op en baat de recyclageparken uit.

It-punt

Gemeente Londerzeel neemt deel aan de interlokale vereniging (ilv) zonder rechtspersoonlijkheid it-punt onder de coördinatie van het autonoom provinciebedrijf VERA. Hiervoor is de Gemeente Londerzeel toegetreden tot de "overeenkomst tot oprichting van de interlokale vereniging it-punt ilv".

  • beheerscomité: Koen Zwetsloot (plaatsvervanger: Lieve Mertens)
  • it-punt.be

Iverlek

Iverlek is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas voor de aangesloten gemeenten, waaronder Londerzeel.

Kamelot

Samen met de buurgemeenten Kapelle-op-den-Bos en Meise maakt Londerzeel deel uit van dit interlokaal samenwerkingsverband. Het doel is om samen de krachten te bundelen voor een aantal gemeenschappelijke beleidsdomeinen zoals GIS, handhaving op vlak van ruimtelijke ordening, milieu en noodplanning. Er worden hiervoor enkele personeelsleden aangeworven die ten dienste staan van de drie gemeenten.

Levedale

Levedale is een lokaal samenwerkingsverband van 5 gemeentebesturen uit de regio. Levedale is een woon- en begeleidingscentrum voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking.

Logo Zenneland

LOkaal GezondheidsOverleg (Logo) Zenneland werkt in opdracht van de Vlaamse overheid mee aan de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen op lokaal niveau door het uitdenken, uitwerken en realiseren van gezondheidsacties, gericht naar en in samenwerking met de algemene bevolking, specifieke doelgroepen, openbare besturen, scholen, bedrijven, andere organisaties,…

OVSG

De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten.

Poolstok

Poolstok ondersteunt Vlaamse steden en gemeenten in hun personeels- en organisatiebeleid.

  • algemene vergadering: Suzy Brugmans (plaatsvervanger: Kim Fertinel)
  • Poolstok.be

Providentia

Providentia is een erkende huisvestingsmaatschappij. Deze realiseert de bouw van sociale huur- en koopwoningen en het bemiddelen in het toestaan van de Vlaamse Woonlening.

Provincie Vlaams-Brabant

De Gemeente Londerzeel heeft een samenwerkingsovereenkomst (pdf) afgesloten met de provincie Vlaams-Brabant voor het sanctionerend beheer voor GAS4-inbreuken. Deze is ingegaan op vrijdag 1 juli 2022.

Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK)

Het Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK) zet in op natuurinrichting, landschapszorg, natuureducatie en natuurrecreatie in Asse, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Machelen, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst.

Toerisme Vlaams-Brabant

Toerisme Vlaams-Brabant is het overkoepelend en coördinerend orgaan voor het toerismebeleid op provinciaal niveau. Toerisme Vlaams-Brabant heeft als doel het toeristisch beleid voor de provincie Vlaams-Brabant te ontwikkelen en uit te voeren.

De Watergroep

De Watergroep is een autonoom Vlaams waterbedrijf dat kwaliteitsvol drinkwater levert aan een aanvaardbare prijs. Daarnaast zorgt het voor een economisch en ecologisch verantwoord beheer van alle schakels in deze waterketen: regenwater, grond- en oppervlaktewater, drinkwater, proceswater en afvalwater.

Scholengemeenschap Noordwest-Brabant

Het Gemeentelijk Technisch Instituut Londerzeel (GTIL), het Sint-Godelieve Instituut (SGI), het Sint-Theresiacollege (STK) en het Virgo Sapiensinstituut vormen samen de netoverschrijdende scholengemeenschap van het Katholiek Secundair Onderwijs Noordwest-Brabant.

Vervoerregio Vlaamse Rand

Vlaanderen wordt ingedeeld in 15 vervoerregio's. Londerzeel behoort tot de regio Vlaamse Rand. Met de inrichting van vervoerregio’s, vervoerregioraden en regionale mobiliteitsplannen hebben de gemeenten een kader waarbinnen ze kunnen samenwerken aan mobiliteitsuitdagingen.

VVOG

De Vereniging voor Openbaar Groen (VVOG) heeft onder meer als doel het openbaar groen in al zijn vormen te promoten, te ondersteunen en te pleiten voor een maximale uitbreiding en behoud.

VVSG

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is belangenbehartiger, dienstverlener en netwerkorganisatie van en voor de lokale besturen.

Welzijnskoepel West-Brabant

De Welzijnskoepel West-Brabant is een publiekrechtelijke OCMW-vereniging opgericht om een gezamenlijk antwoord te kunnen bieden aan o.a. bestaande en nieuwe welzijnsnoden in de regio, de toenemende vraag naar gespecialiseerd personeel en gespecialiseerde diensten, de vraag naar overleg en afstemming tussen de OCMW's in de regio,...

Zefier

Zefier is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba). Zefier heeft verschillende participaties in projecten die elektriciteit opwekken door middel van hernieuwbare bronnen, in dit geval windturbines en zonnepanelen.