Deel deze pagina

Geografisch Informatie Systeem (GIS)

Waarom een Geografisch Informatie Systeem

Het doel van een geografisch informatie systeem (GIS) is vooral een efficiëntere dienstverlening. Een GIS-dienst werkt dienstondersteunend en brengt ruimtelijke informatie digitaal in kaart (vb. vergunningen, straatmeubilair, leegstand, register onbebouwde percelen,…).

De Gemeente Londerzeel krijgt ook heel wat data ter beschikking van het Agentschap Informatie Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant - GIS.

Het grote voordeel van een GIS-systeem is dat je verschillende informatielagen over elkaar kan leggen en ze dan in één keer kunt bevragen.

Zo kun je bijvoorbeeld voor een perceel meteen weten wie de eigenaar is, welke stedenbouwkundige vergunningen er zijn afgeleverd, in welke zone van het gewestplan het perceel gelegen is, of er voorkooprecht op rust,...

De GIS-dienst staat ook in voor de opvolging van de decretale verplichtingen (GRB, CRAB, KLIP, Vlaamse codex RO, Grond- en Pandendecreet, GIPOD), waarbij digitale informatie vereist wordt.

Geo-informatie raadplegen

Via Geopunt.be – geoportaal van het Agentschap Geografische Informatie - wordt heel wat informatie ter beschikking gesteld aan de burger.

Zo kan je onder andere luchtfoto’s, historische kaarten, informatie over kinderopvang, het grootschalig referentiebestand (GRB), het gewestplan,… raadplegen.

Via Hinder-in-kaart kan je de wegenwerken en evenementen die hinder met zich mee kunnen brengen raadplegen.

Via het geoloket Atlas van de Buurtwegen van de provincie Vlaams-Brabant kan je de officiële Atlas raadplegen voor Vlaams-Brabant.

Op Geoloketten - Provincie Vlaams-Brabant staan nog bijkomende geoloketten.

Historische topografische kaarten