Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Maatschappij

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

 • voorzitter: Mark Verbruggen – ondervoorzitter: Carmen De Hertogh
 • namens N-VA-fractie (3 leden): Sanne Eeckelers, Greet Ilegems en Bart Van Doren (plaatsvervangers: Nadia Sminate, Koen Moeyersons, Koen Vanhoof en Patrick Bogaerts)
 • namens LWD-fractie (3 leden): Carmen De Hertogh, Piet Buelens en Koen Zwetsloot (plaatsvervangers: Arnold Rottiers en Christine De Smedt)
 • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert
 • namens Pro1840-fractie (1 lid): Tom Troch (plaatsvervanger: Ilias Moussaid)

Secretaris: Ann Steenackers - dienst Beleidsondersteuning

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

 • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
 • het verlenen van advies
 • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Maatschappij

 • algemeen beleid en coördinatie
 • beheer en organisatie van de diensten
 • veiligheid
 • communicatie en informatie
 • intergemeentelijk overleg
 • burgerzaken
 • openbare werken
 • informatica
 • verzekeringen
 • financiën
 • mobiliteit en verkeer
 • rechtszaken
 • archiefbeheer
 • omgeving
 • energie
 • patrimonium en monumentenzorg
 • huisvesting
 • begraafplaatsen