Deel deze pagina

Gemeenteraadscommissie Maatschappij

Zittingen

De vergaderingen van de gemeenteraadscommissies (GRC's) zijn openbaar, tenzij in de uitzonderingsgevallen zoals ook bepaald voor de gemeenteraad.

Telkens de agenda van de eerstvolgende vergadering van de GRC Maatschappij is bekendgemaakt, vind je alle gegevens van de zitting terug op de Raadpleegomgeving - Londerzeel.

De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de geheime zitting waarin persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie wordt behandeld. 

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling

 • voorzitter: Mark Verbruggen – ondervoorzitter: Lieve Mertens
 • namens N-VA-fractie (4 effectieve leden): Bart Van Doren, Greet Ilegems, Patrick Bogaerts en Sanne Eeckelers (plaatsvervangers: Koen Moeyersons, Nadia Sminate, Koen Vanhoof en Gerda Verhulst)
 • namens LWD-fractie (4 leden): Koen Zwetsloot, Kim Fertinel, Lieve Mertens en Mark Verbruggen (plaatsvervangers: Arnold Rottiers en Suzy Brugmans)
 • namens CD&V-fractie (1 lid): Eddy Vranckaert
 • namens Pro1840: Tom Troch (raadgevend)

Secretaris: administratief medewerker van de dienst Secretariaat (notulen)

Taken

Een gemeenteraadscommissie heeft algemeen als taken:

 • het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen
 • het verlenen van advies
 • het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht.

Bevoegdheden GRC Maatschappij

 • algemeen beleid en coördinatie
 • beheer en organisatie van de diensten
 • veiligheid
 • communicatie en informatie
 • intergemeentelijk overleg
 • burgerzaken
 • openbare werken
 • informatica
 • verzekeringen
 • financiën
 • mobiliteit en verkeer
 • rechtszaken
 • archiefbeheer
 • omgeving
 • energie
 • patrimonium en monumentenzorg
 • huisvesting
 • begraafplaatsen