Deel deze pagina

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Taken

Het doel van adviesraden en beheersorgaan is inwoners inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid (algemeen principe van de adviesraden).

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) heeft de volgende taken:

 • meewerken aan de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
 • meewerken aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 • advies verlenen aan de gemeenteraad over het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen en verkavelingsvergunningen
 • advies geven aan het College van burgemeester en schepenen over het ontwerp van het jaarprogramma voor ruimtelijk beleid
 • op vraag van het College van burgemeester en schepenen advies geven over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening van gemeentelijk belang
 • op eigen initiatief advies uitbrengen, opmerkingen maken en voorstellen doen

Huishoudelijk reglement GECORO (pdf)

Reglement adviesraden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 8 april 2016.

Samenstelling

De GECORO bestaat uit 13 leden: 8 deskundigen (stedenbouwkundigen, planologen, architecten, landmeters…) en 5 vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen onze gemeente:

 • milieu- en natuurverenigingen
 • werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers)
 • verenigingen van handelaars
 • verenigingen van landbouwers
 • verenigingen van werknemers

Belangrijk:

De “deskundigheid” wordt niet nader bepaald. Deze moet door de kandidaat-deskundige worden aangetoond door verifieerbare ‘geloofsbrieven’. Zo kan iemand door kennis van en ervaring met de feitelijke lokale toestand over een waardevolle terreindeskundigheid beschikken.

De GECORO-leden moeten voeling hebben met wat in de gemeente leeft. Zij moeten voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger. Toch moeten zij ook voldoende onafhankelijk zijn. Zij moeten inzicht hebben en vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening.

Effectieve leden:

 • Toon Dirckx (voorzitter)
 • Nick Ceusters
 • Katrien De Maere
 • Nancy De Moor
 • Johan-Bart De Schouwer
 • Theo Van Den Bossche
 • Els Kegels
 • Peter Slachmuylders
 • Frans Van den Broeck
 • Willy Van Doorslaer
 • Tinneke Van Sande
 • Erwin Vrijens

Deskundige vanuit het gemeentepersoneel: Steven Rits, omgevingsambtenaar - deskundigheid Stedenbouw

Secretariaat: Marleen De Bleser, deskundige Patrimonium

Agenda

De vergaderingen van de GECORO zijn niet openbaar.

Agenda's van de GECORO (vanaf 2019):

Verslag

De vergaderingen van de GECORO zijn niet openbaar. Daarom worden de verslagen niet gepubliceerd.

Wil je een verslag opvragen? Stuur dan een mail naar omgeving@londerzeel.be met vermelding van de datum van het in te kijken verslag en nummer van het agendapunt of vraag dit aan via het e-loket.

De toegang tot een verslag kan om bepaalde redenen (privacywetgeving, auteursrechten...) geweigerd worden.