Deel deze pagina

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO)

Taken

Het doel van adviesraden en beheersorgaan is inwoners inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid (algemeen principe van de adviesraden).

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) heeft de volgende taken:

 • meewerken aan de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
 • meewerken aan de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
 • advies verlenen aan de gemeenteraad over het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen en verkavelingsvergunningen
 • advies geven aan het college van burgemeester en schepenen over het ontwerp van het jaarprogramma voor ruimtelijk beleid
 • op vraag van het college van burgemeester en schepenen advies geven over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening van gemeentelijk belang
 • op eigen initiatief advies uitbrengen, opmerkingen maken en voorstellen doen

Huishoudelijk reglement GECORO (pdf)

Reglement adviesraden (pdf)
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 maart 2013.
Aangepast door de gemeenteraad op 24 september 2013 en 22 maart 2016.
Gepubliceerd op de website op 8 april 2016.

Samenstelling

De GECORO bestaat uit 13 leden: 8 deskundigen (stedenbouwkundigen, planologen, architecten, landmeters…) en 5 vertegenwoordigers van de belangrijkste maatschappelijke geledingen binnen onze gemeente:

 • milieu- en natuurverenigingen
 • werkgevers of zelfstandigen (met uitsluiting van verenigingen van handelaars of landbouwers)
 • verenigingen van handelaars
 • verenigingen van landbouwers
 • verenigingen van werknemers

Belangrijk:

De “deskundigheid” wordt niet nader bepaald. Deze moet door de kandidaat-deskundige worden aangetoond door verifieerbare ‘geloofsbrieven’. Zo kan iemand door kennis van en ervaring met de feitelijke lokale toestand over een waardevolle terreindeskundigheid beschikken.

De GECORO-leden moeten voeling hebben met wat in de gemeente leeft. Zij moeten voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger. Toch moeten zij ook voldoende onafhankelijk zijn. Zij moeten inzicht hebben en vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening.

Effectieve leden:

 • Erwin Vrijens (voorzitter)
 • Dirk Carlier
 • Johan Vercauteren
 • Peter Slachmuylders
 • Liesbeth Van de Kerckhove
 • Vincent Goossens
 • Kelly Cleymans
 • Laura Van Dooren
 • Ilse Smets
 • Sofie Bogaert
 • Eddy Van Den Eede
 • Elias Vander Stadt
 • Arne Segers

Deskundige vanuit het gemeentepersoneel: omgevingsambtenaar - deskundigheid Stedenbouw

Secretariaat: deskundige Ruimtelijke ordening

Agenda

De vergaderingen van de GECORO zijn niet openbaar.

Agenda's van de GECORO (vanaf 2019):

 • maart 2024
  • planologisch attest van de thermen: toelichting door dhr. Guy Vloeberghs
  • verslag vergadering 5 december 2023
  • Varia: toelichting van de dossiers Argo en Aldi
 • december 2023
  • verslag vergadering 20 september 2023
  • RUP Vuilbeek: toelichting door dhr. Tom Lagast van studiebureau Plan+/Space Lab
  • Varia
 • september 2023
  • verslag vergadering 5 juli 2023
  • RUP Hoppinpunt Londerzeel: toelichting door studiebureau EVOLTA (adviesvraag aan de GECORO)
  • varia
 • juli 2023:
  • verslag vergadering 7 juni 2023
  • watergevoelig openruimtegebied 'De Burcht' - WORG
 • juni 2023:
  • verslag vergadering 8 februari 2023
  • ontwerp binnengebied Egmont: toelichting door Styfhals architecten
  • stand van zaken:
   • watergevoelig openruimte gebied De Burcht
   • binnengebied Sarens in Steenhuffel
   • RUP Hoppinpunt Londerzeel
   • op- en afrittencomplex A12
 • februari 2023:
  • verslag vergadering 28 september 2022
  • beleidsplan provincie: meer info op Ruimte voor Vlaams-Brabant
  • stand van zaken:
   • Planologisch attest ‘Thermen’
   • Binnengebied Argo
   • Bedrijvenpark Stone
   • Binnengebied Sarens
   • RUP Woonlagen
  • varia
 • september 2022 (2 vergaderingen):
  • Goedkeuring verslag van 23 juni 2022
  • RUP Woonlagen: behandeling van adviezen, bezwaren en opmerkingen
 • juni 2022:
  • concept project binnengebied Sarens-Steenhuffel
  • varia:
   • project Molenstraat-Klemen dorp: omgevingsvergunning verleend
   • scopingsnota RUP Hoppin
   • rivierencontract: goedgekeurd door de gemeenteraad
 • februari 2022:
 • september 2021:
  • planologisch attest Autovil: toelichting door de ontwerper - bespreking van de adviezen – (geen) bezwaren
  • goedkeuring verslag van juni 2021
  • bespreking adviezen en bezwaren RUP Hoppinpunt Londerzeel
  • opvolging eerder verstrekte adviezen
 • juni 2021:
  • goedkeuring verslag april 2021
  • startnota RUP Hoppinpunt Londerzeel: advies
  • varia: stand van zaken
   • omgevingsvergunning Dorpsstraat 17-19
   • aanvraag stedenbouwkundig attest Molenstraat 12-20
   • Argo-site: zone 2 en omgeving - Design & Build 
   • planologisch attest ‘Thermen
 • april 2021:
  • goedkeuring verslag maart 2021
  • beleidsplan Londerzeel - bespreking thema ‘kernversterking’
  • varia: stand van zaken
   • traject RUP Tramhalte
   • planologisch attest Thermen
 • maart 2021:
  • goedkeuring verslag februari 2021
  • beleidsplan Londerzeel - toelichting BUUR
  • varia
 • februari 2021:
  • planologisch attest ‘Thermen’ - adviesvraag
  • thema’s te behandelen in huidige legislatuur - toelichting
  • vastleggen data volgende vergaderingen
  • varia
 • januari 2021: 
  • gastspreker van Antea Group
  • goedkeuring huishoudelijk reglement - aanstelling plaatsvervangend voorzitter
  • varia
 • maart 2020:
  • planologisch attest Herbodin 7
  • varia
 • september 2019:
  • planologisch attest Hotel Den Berg – Bergkapelstraat 98
  • varia
 • februari 2019:
  • bespreking toelichting door het ontwerpbureau BUUR - deelopdracht thema ‘dichtheidsbeleid en kernversterking’
  • planologisch attest Autovil
  • intergemeentelijke GECORO
  • vervolgtrajecten legislatuur 2019-2024
  • varia

Verslag

De vergaderingen van de GECORO zijn niet openbaar. Daarom worden de verslagen niet gepubliceerd.

Wil je een verslag opvragen? Stuur dan een mail naar omgeving@londerzeel.be met vermelding van de datum van het in te kijken verslag en de titel van het agendapunt of vraag dit aan via het e-loket.

De toegang tot een verslag kan om bepaalde redenen (privacywetgeving, auteursrechten...) geweigerd worden.