Deel deze pagina

Gemeente- en OCMW-raad

Zittingen

De gemeenteraad en de OCMW-raad vergaderen minstens 10 maal per jaar, in principe elke vierde dinsdag van de maand om 20 uur in de zaal Burgemeester Van Roy (2de verdieping) van het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 in Londerzeel.

De zittingen vinden in principe plaats elke vierde dinsdag van de maand in de raadszaal van het Administratief Centrum, Brusselsestraat 25 in Londerzeel.

Volg de gemeente- en OCMW-raad via YouTube.

Er wordt zoals gewoonlijk gestart met de gemeenteraad om 20 uur. Aansluitend vindt de raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) plaats.

De zittingen zijn openbaar, met uitzondering van de geheime zitting waarin persoonsgebonden en vertrouwelijke informatie wordt behandeld.

Volgende zittingen:

 • dinsdag 23 april 2024
 • dinsdag 28 mei 2024
 • dinsdag 25 juni 2024
 • dinsdag 24 september 2024
 • dinsdag 22 oktober 2024

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Samenstelling en regels

In Londerzeel zijn er 25 leden van de gemeente- en OCMW-raad. De schepenen/VB-leden en de burgemeester maken hiervan deel uit.

In de deontologische code voor lokale mandatarissen (pdf) staan:

 • beginselen
 • gedragsregels
 • richtlijnen
 • principes

Deze dienen als leidraad voor de gemeenteraadsleden bij de uitoefening van hun mandaat en bij dienstverlenende activiteiten ten behoeve van de bevolking.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 mei 2020.
Gepubliceerd op de website op 27 mei 2020.
 
Vastgesteld bij besluit OCMW-raad op 26 mei 2020.
Gepubliceerd op de website op 27 mei 2020.
 
Goedgekeurd door de gemeenteraad en OCMW-raad op 22 oktober 2019.
Aangepast door de gemeenteraad en OCMW-raad op 25 april 2023.
Gepubliceerd op de website op 27 april 2023.

Taken gemeenteraad

De gemeenteraad wil op het lokale niveau bijdragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied. 
 
De gemeenteraad bepaalt het gemeentelijk beleid en kan daarvoor algemene regels vaststellen. Daarnaast is de gemeenteraad bevoegd voor alles wat door wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten aan dit orgaan is toevertrouwd.
 
Zonder volledig te zijn, zijn dit de belangrijkste bevoegdheden van de gemeenteraad:
 • vaststellen van de beleidsrapporten
 • vaststellen van gemeentelijke reglementen
 • oprichten van een of meerdere gemeenteraadscommissies, adviesraden en overlegstructuren
 • vaststellen van gemeentebelastingen en vaststellen van de machtiging tot het heffen van de retributies en de voorwaarden ervan
 • goedkeuren van de beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten
De volledige lijst van bevoegdheden van de gemeenteraad zijn opgenomen in artikel 40 en 41 van het decreet over het lokaal bestuur.

Taken OCMW-raad

Net zoals de gemeenteraad bepaalt de OCMW-raad het beleid van het OCMW en kan deze daarvoor algemene regels vaststellen. Daarnaast is de OCMW-raad bevoegd voor alles wat door wetten, decreten of uitvoeringsbesluiten aan dit orgaan is toevertrouwd.

Zonder volledig te zijn, zijn dit de belangrijkste bevoegdheden van de OCMW-raad:

 • vaststellen van de beleidsrapporten
 • vaststellen van de reglementen
 • oprichten van en het toetreden tot rechtspersonen
 • goedkeuren van beheersovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomsten

De volledige lijst van bevoegdheden van de OCMW-raad zijn opgenomen in artikel 77 en 78 van het decreet over het lokaal bestuur.Gemeente- en OCMWraad

Op de foto (van links naar rechts): 

 • bovenaan: Gert Van Assche, Eddy Vranckaert, Dimitri Robbyns, Els Van den Broeck, Greet Segers, Koen Moeyersons, Sanne Eeckelers, Gerda Verhulst
 • midden: Nadia Sminate, Mark Verbruggen, Bart Van Doren, Carmen De Hertogh, Arnold Rottiers, Piet Buelens, Conny Moons, Ilias Moussaid, Veerle Pas, Leen Van Aken, Henk Vertonghen (algemeen directeur), Christine De Smedt
 • onderaan: Tom Troch, Koen Zwetsloot, Jimmy Aelbrecht, Greet Ilegems, Patrick Bogaerts, Koen Vanhoof