Nieuws – Blijf op de hoogte

Schrijf je in op onze nieuwsbrief!

Deel deze pagina

GECORO: kandidaten gezocht!

Oproep naar kandidaten

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een politiek onafhankelijke adviesraad.

Ze vervult een adviserende rol in de ontwikkeling van de ruimtelijke ordening van de gemeente.

Bij de start van een nieuwe politieke legislatuur worden de gemeentelijke overlegorganen opnieuw samengesteld. Gemeente Londerzeel zoekt nu dus kandidaten om deel uit te maken van de GECORO Londerzeel.

Taken

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening geeft aan de GECORO allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid, zoals het geven van advies over de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) en stedenbouwkundige verordeningen en over andere vraagstukken rond ruimtelijke ordening.

Dit gebeurt op verzoek van het College van burgemeester en schepenen of de gemeenteraad.

De GECORO kan ook op eigen initiatief adviezen over ruimtelijke planning formuleren.

Samenstelling

De adviesraad bestaat uit 13 leden, waarvan 8 deskundigen. De overige 5 leden zijn vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente.

De kandidaturen worden door de gemeenteraad beoordeeld. Die duidt een voorzitter, de leden, hun plaatsvervangers en een vaste secretaris aan.

Niet meer dan 2/3de van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn. De leden worden benoemd voor zes jaar.

De GECORO vergadert 5 tot 7 keer per jaar, meestal op maandagavond.

Ideaal profiel deskundigen

Heb je voeling met wat leeft in Londerzeel? Kan je aantonen dat je inzicht en expertise hebt in ruimtelijke ordening en planning, aan de hand van competenties, professionele of beleidsmatige ervaring, opleidingen...?

Ben je communicatief en luistervaardig zonder vooringenomenheid? Ben je bereid tijd vrij te maken om deel te nemen aan vergaderingen van GECORO en hiervoor vooraf de nodige documenten en rapporten door te nemen?

Gemeente Londerzeel is ook specifiek op zoek naar een deskundige in mobiliteit die kwetsbare weggebruikers (fietsers, wandelaars) kan vertegenwoordigen.

Maatschappelijke geledingen

De representatieve verenigingen en organisaties van de maatschappelijke geledingen ontvangen van het gemeentebestuur een uitnodiging om een kandidaat-lid en een kandidaat-plaatsvervanger voor te dragen. Er wordt verplicht rekening gehouden met de verplichte man-vrouwverhouding.

Je kan je kandidatuur ook individueel indienen. In je motivatiebrief vermeld je voor welke van de vijf maatschappelijke geledingen uit de hierna vermelde lijst je kandidaat stelt en wat je betrokkenheid is:

  1. milieu- en natuurverenigingen
  2. verenigingen van handelaars
  3. verenigingen van werkgevers
  4. verenigingen van landbouwers
  5. verenigingen van werknemers

Stel je kandidaat!

Richt je kandidatuur aan het College van burgmeester en schepenen via het e-loket. Voeg je motivatiebrief toe en ook eventuele bijlagen en dit vóór dinsdag 30 april 2019.

Je kan je kandidatuur ondersteunen met een:

  • diploma
  • beroepservaring en/of andere ervaring en beschikbaarheid
  • het meesturen van een begeleidende brief van een vereniging of organisatie