Deel deze pagina

College en vast bureau

Zitting

Het college en het vast bureau vergaderen in principe elke maandagnamiddag. De zittingen zijn niet openbaar.

Agenda's en besluiten bestuursorganen

Taken college van burgemeester en schepenen

Het dagelijkse bestuur van de gemeente is op politiek vlak in handen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

De taken van het college zijn onder andere:

 • voorbereiding van de beslissingen van de gemeenteraad
 • beheer van de inrichting en de eigendommen van de gemeente
 • toezicht houden op de boekhouding
 • gemeentewerken leiden
 • bouwvergunningen verlenen
 • rechtsgedingen van de gemeente voeren
 • de beslissingen uitvoeren van de gemeenteraad en de hogere overheden (provincie, federale of Vlaamse overheidsdiensten)
 • ...

Taken vast bureau

Het dagelijkse bestuur van de gemeente is op politiek vlak in handen van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau.

De taken van het vast bureau zijn onder andere:

 • voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de OCMW-raad
 • beheer over de inrichtingen en eigendommen van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)
 • het aanstellen en het ontslaan van het personeel en de sanctie- en tuchtbevoegdheid voor het personeel, onder voorbehoud van wanneer dit een bevoegdheid van de OCMW-raad is
 • het financiële beheer, onder voorbehoud van de bevoegdheden van de OCMW-raad
 • het voeren en de vaststelling van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten
 • de beslissingen die een wet, een decreet of een uitvoeringsbesluit uitdrukkelijk aan het vast bureau voorbehoudt
 • de daden van beschikking:
  1. over roerende goederen, met uitzondering van het aangaan van de dadingen
  2. over verhuring, concessie, pacht, jacht- en visrechten van meer dan negen jaar, behalve het vaststellen van de contractvoorwaarden waarvoor de OCMW-raad bevoegd blijft
 • het vertegenwoordigen van het OCMW in gerechtelijke en buitengerechtelijke gevallen en de beslissingen over het in rechte optreden namens het OCMW
 • ...

Een gedetailleerde uiteenzetting over de werking en de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau is te vinden in het decreet over het lokaal bestuur (Vlaamse Codex).

Huishoudelijk reglement: College van burgemeester en schepenen/vast bureau (pdf)
Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 3 juni 2019.
Gepubliceerd op de website op 11 juni 2019.

College en Vast Bureau

Op de foto (van links naar rechts): Piet Buelens, Els Van den Broeck, Dimitri Robbyns, Conny Moons, Greet Segers, Veerle Pas, Leen Van Aken, Henk Vertonghen (algemeen directeur)