Deel deze pagina

Bezwaar tegen belasting

Wat?

Tegen de aanslag van een gemeentebelasting kan je bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.

Je moet de belasting wel al betalen binnen de opgegeven termijn.

Hoe bezwaar aantekenen?

Je moet het bezwaar indienen binnen 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning.

Dit moet schriftelijk gebeuren via:

Vermeld daarbij:

 • naam
 • adres
 • volmacht (als je het bezwaar voor iemand anders indient)
 • belasting, kohierartikel en aanslagjaar van de belasting waartegen bezwaar wordt ingediend
 • motivatie van het bezwaar
 • eventuele bewijsstukken
 • of je gehoord wil worden

Procedure

Het College:

 • onderzoek van het bezwaar door het college
 • als je wenst gehoord te worden, dan ontvang je een uitnodiging voor een niet-openbare hoorzitting op het college
 • ontvangst van de beslissing van het college via aangetekende brief

Beroep

Tot drie maanden na de kennisgeving van de beslissing van het college kan je beroep aantekenen. Werd het beroep niet binnen deze termijn ingediend? Dan is de beslissing van het college onherroepelijk.

Beroep aantekenen kan achtereenvolgens bij:

 1. Nederlandstalige Rechtbank van Eerste Aanleg: Hoofdzetel en Burgerlijke Sectie, Quatre-Brasstraat 13 – Tweede verdieping, 1000 Brussel - 02 508 61 11
 2. Hof van Beroep in Brussel
 3. Hof van Cassatie