Deel deze pagina

Sociale cohesie

De Gemeente wil de sociale cohesie in Londerzeel stimuleren. Sociale cohesie is een andere benaming voor de samenhang in de maatschappij. De Gemeente wil dus met andere woorden de samenhang in Londerzeel stimuleren. Deze samenhang moet gestimuleerd worden in co-creatie met de inwoners en de verenigingen van Londerzeel. Zowel de burgers als de verenigingen moeten dus actief betrokken zijn. Er zal vooral aandacht worden geschonken aan een ruimte voor ontmoeting, een prikkelende en inspirerende beleving, levenslang en levensbreed leren, creativiteit en innovatie.

Actieplannen

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, heeft de Gemeente verschillende actieplannen opgesteld. Elk actieplan bestaat uit een of meerdere acties.

Toerismebeleid

De Gemeente werkt een toerismebeleid uit. Er wordt een visienota opgemaakt over toerismebeleid, waarin vermeld staat wat Londerzeel aan een bezoeker kan bieden. Nadat de visienota is opgemaakt, kan het beleid pas effectief worden uitgevoerd.

Uitbouwen derde plek

De Gemeente wil een derde plek uitbouwen die naast de thuis- en werkomgeving als een levensnoodzakelijke sociale infrastructuur dient voor een gezonde en inclusieve gemeenschap. Een mogelijke locatie voor deze derde plek is de te realiseren vrijetijdssite, waarin de bibliotheek en de vrijetijdsdiensten geïntegreerd worden.

Ondersteuning voor creatieve expressie

De Gemeente wil ruimte, gereedschap, materialen en ondersteuning aanbieden voor creatieve expressie en/of innovatieve oplossingen. Om dit actieplan te kunnen uitwerken wil de Gemeente in samenwerking met De Academie Londerzeel een onderzoek voeren naar publieke repetitieruimtes en opnamestudio’s.

Realiseren van een vrijetijdssite

De Gemeente wil een vrijetijdssite realiseren waar iedereen zich welkom voelt.

Versterken sociale cohesie

De Gemeente wil door middel van co-creatie de samenhang in Londerzeel versterken door elke Londerzelenaar de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Om de sociale cohesie te versterken wil de Gemeente een Fietsbieb faciliteren en een ouderenbehoeftenonderzoek uitvoeren.

Vrijwilligersbeleid

Het vrijwilligersbeleid moet verder uitgebouwd worden. Een actie om dit beleid verder uit te bouwen, is de ontwikkeling van een plan van aanpak rond vrijwilligerswerk voor studenten. Daarnaast wordt een vrijwilligersbevraging gerealiseerd, een vormingsprogramma voor vrijwilligers ontwikkeld, de diversiteit en mensen met een beperking in de vrijwilligersgroep verhoogd en een kwalitatief waarderingsbeleid voor de vrijwilligers opgestart.

Beleving

De Gemeente wil beleving in een context plaatsen, omdat dit de beleving meer betekenisvol maakt. Een context kan een bepaald thema zijn en daarom moeten programmaties ontwikkeld worden die telkens over een bepaald thema gaan. In de programmaties worden dan ook verbindingen gelegd tussen diverse media, onderwerpen, genres en activiteiten.

Stimuleren podiumaanbod

De Gemeente wil het podiumaanbod organiseren, faciliteren en stimuleren. Dit geldt ook voor tentoonstellingen en publicaties. Voor het podiumaanbod, alsook voor de tentoonstellingen en de publicaties wordt een visie ontwikkeld op het faciliteren van infrastructuur.

Openstellen openbare gebouwen

De Gemeente wil openbare gebouwen ter beschikking stellen aan de Londerzeelse verenigingen. Een methodiek wordt ontwikkeld over het openstellen en delen van zowel publieke als private lokale infrastructuur. Wat betreft sportclubs wordt nagegaan of deze elkaars infrastructuur onderling kunnen gebruiken en of deze dan beloond kunnen worden.

Doelgroepenbeleid

Een doelgroepenbeleid moet gevoerd worden. Een van de acties voor dit doelgroepenbeleid is het screenen van activiteiten en projecten. De Gemeente wil deze screenen op bereikbaarheid, betaalbaarheid, beschikbaarheid, begrijpbaarheid en bruikbaarheid.  Daarnaast moet de European Disability Card ingevoerd worden en actief gebruikt worden. Voorts worden verschillende activiteiten voor kinderen georganiseerd tijdens de paas- en zomervakantie.

Londerzeelse verenigingen

De Gemeente wil de Londerzeelse verenigingen versterken via werkings- en infrastructuursubsidies.

Onderzoeken educatietrajecten

De Gemeente wil onderzoek voeren naar informele educatietrajecten die gebaseerd zijn op een vrijwilligerswerking. Deze vrijwilligers kunnen kennis creëren door met andere mensen in gesprek te gaan. De educatietrajecten kaderen vooral in 21e eeuwse vaardigheden, mediawijsheid en de digitale kloof.

Stimuleren Londerzeels talent

Londerzeels talent moet gefaciliteerd en gestimuleerd worden. Zo wil de Gemeente een onderzoek voeren naar de implementatie van kunst in openbare ruimte, een visie en praktijk rond e-sports ontwikkelen en een kampioenenviering organiseren.

Focussen op ontmoeting

De Gemeente wil een programmatie ontwikkelen die focust op ontmoeting en wil deze ontmoetingsmomenten organiseren, faciliteren en stimuleren. Mogelijke ontmoetingsmomenten zijn:

 • 11 juli-viering
 • Reveil tijdens Allerheiligen
 • luisterconcerten
 • seniorenfeest
 • Dag en Nacht van de Jeugdbeweging
 • filmvoorstellingen
 • kennismakingsmomenten voor de nieuwe inwoners

Ontwikkelen sectorale overlegmomenten

De Gemeente wil sectorale overlegmomenten tussen de Londerzeelse verenigingen organiseren. Voorbeelden zijn: een leidingsdag, een dag van de sportclubs en een rondgang van de brandweer in de jeugdlokalen.

Ontwikkelen aanbod educatie

De Gemeente wil verschillende vormen van educatie aanbieden en een aanbod voor ontwikkelen, namelijk:

 • sporteducatie
 • cultuureducatie
 • informele educatie gericht op jongeren
 • informele educatie gericht op volwassenen

Facilitatie fysieke ruimte/platformen

De Gemeente wil diverse fysieke ruimten en/of digitale platformen faciliteren en wil onder andere jaarlijks poëzie- en opstelwedstrijden en poëzieworkshops organiseren.

Ontwikkelen programma beleving

De Gemeente wil een programma ontwikkelen dat gericht is op beleving. Dit programma kan bestaan uit:

 • leesbevorderende activiteiten voor kinderen, maar ook jongeren en volwassenen
 • een voorleesweek
 • een Urban Run
 • een scholenveldloop
 • ...