Deel deze pagina

Landelijk, leefbaar en groen Londerzeel

Londerzeel heeft een landelijk, leefbaar en groen karakter en wil dit landelijke, leefbare en groene karakter zowel behouden als versterken. Tegelijkertijd wil het gemeentebestuur rekening houden met de schaalvergroting en verstedelijking. Handhaving maakt deel uit van dit beleid.

Actieplannen

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, werden verschillende actieplannen opgesteld. Elk actieplan bestaat uit een of meerdere acties.

Kernversterkend verdichtingsbeleid

De Gemeente wil een kernversterkend verdichtingsbeleid voeren om de open ruimte te beschermen. In dit beleid wordt specifieke aandacht geschonken aan de lokale handel, landbouw en wonen. Om dit actieplan uit te voeren moet een Ruimtelijk Beleidsplan opgemaakt worden. Dit plan vervangt het Ruimtelijk Structuurplan.

Verkeersleefbaarheid en mobiliteit

De Gemeente wil de verkeersleefbaarheid en de mobiliteit bewaken en beheersen. Een actie om dit plan uit te voeren is de opmaak van een mobiliteitsplan aan de hand van het STOP-principe. STOP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenwagens, waarbij deze volgorde wordt gerespecteerd. Bijvoorbeeld: het aanleggen van fietsverbindingen en het behouden, versterken en ontwikkelen van de trage wegen. Daarnaast worden onveilige kruispunten in kaart gebracht en systematisch aangepakt.

Lokale handel

De Gemeente wil de lokale handel stimuleren. Een integraal detailhandelsplan wordt opgemaakt voor de horeca en de winkels. Belangrijke accenten worden gelegd via citymarketing in de dorpskernen door middel van visuele communicatie en structurele decoratie. Het aan- en verkopen van lokale producten via korte keten wordt eveneens gepromoot. Bijkomend wordt onderzocht of de Londerzeelse Kadobon kan worden gedigitaliseerd.

Milieu- en klimaatproblematiek

De Gemeente wil de milieu- en klimaatproblematiek lokaal aanpakken. Een speerpunt hierin is de opmaak van een klimaatactieplan. Dit actieplan staat in het kader van het Burgemeestersconvenant 2030. Bijkomend moet het rivierencharter uitgevoerd worden om droogtes en overstromingen te kunnen beheersen. Ook het ondertekenen en uitvoeren van het charter ‘diervriendelijke gemeente’ wil het gemeentebestuur realiseren. Duurzaamheid wordt hoog in het vaandel gedragen. Daarom wil de gemeente de eigen evenementen onder de loep nemen en de organisatoren van lokale evenementen sensibiliseren.

Patrimonium en openbaar domein

De Gemeente wil het patrimonium en het openbaar domein op een duurzame manier (her)inrichten en in stand houden. Een onkruidbestrijdingsplan en een reinheidsplan wordt opgemaakt en uitgevoerd. Daarnaast moeten de dorpskernen toegankelijker worden en geoptimaliseerd zijn ten voordele van het niet-gemotoriseerd verkeer. Er wordt een visie over de herinrichting van de begraafplaatsen heruitgewerkt, het kerkenbeleidsplan krijgt verder vorm en voor de eigen gebouwen wordt er een duurzame vastgoedstrategie bepaald. Deze strategie zal als basis dienen voor het verdere patrimoniumbeleid.

Ruimte voor bedrijvigheid

De Gemeente wil ruimte voor bedrijvigheid (her)inrichten. Er wordt onderzocht of de mobiliteit, leefkwaliteit en infrastructuur van het bestaande industrieterrein kan worden geoptimaliseerd. De gemeentelijke belangen bij het creëren van nieuwe bedrijvenzones langsheen de A12 worden bewaakt.